VADERTSEN-VADERTSE-VADERSZ-VADERS-VADER

Welkom op onze vernieuwde website

Inhoud overslaan

Parenteel van Jan Vadersz


I Jan Vadersz is geboren vóór 1699. Jan:
(1) trouwde, minstens een jaar oud, op 23 februari 1699 in Limmen met Griet Aertjens. Griet is overleden in 1712 in Limmen.
(2) trouwde, minstens 16 jaar oud, op 22 september 1715 in Heiloo met Achie Olfers.
(3) trouwde, minstens 23 jaar oud, in 1722 met Aafie Olophs.


Kinderen van Jan en Griet:
1 Jan Jansen (Jan) Vadersz, gedoopt op 20 maart 1700 in Limmen. Volgt II-a.
2 Dirk Vadersz, gedoopt op 29 december 1701 in Limmen. Volgt II-b.
3 Anna Vadersz. Zij is gedoopt op 8 augustus 1704 in Limmen.
4 Arien Vader. Hij is gedoopt op 11 maart 1707 in Limmen.
Kinderen van Jan en Achie:

5 Margreta (Grietje) Vaderse, geboren op 12 februari 1716. Volgt II-c.
6 Ariantie (Ariaantje) Vaderse, geboren op 16 februari 1717 in Limmen. Volgt II-d.
7 Oloph Vaderse. Hij is gedoopt op 18 januari 1720 in Limmen.
8 Aantie Vaderse. Zij is gedoopt op 8 november 1721 in Limmen.
Kinderen van Jan en Aafie:
9 Margaretha Jans (Grietje) Vader, geboren in 1 v. Chr. in Heiloo. Zij is gedoopt op 12 februari 1716 in Limmen. Grietje is overleden in 1 v. Chr., geen jaar oud. Zij is begraven op 27 februari 1783 in Heiloo.
10 Oloph Vadertsen, geboren op 26 mei 1723. Volgt II-e.
11 Pieter Vadertsen. Hij is gedoopt op 1 oktober 1727 in Limmen.
II-a Jan Jansen (Jan) Vadersz, zoon van Jan Vadersz (zie I) en Griet Aertjens. Hij is gedoopt op 20 maart 1700 in Limmen. Jan trouwde, 25 jaar oud, op 10 februari 1726 in Limmen met Gretie Olofs.
Kinderen van Jan en Gretie:


1 Pieter Vader. Hij is gedoopt op 1 december 1727 in Limmen.
2 Claas Vader. Hij is gedoopt op 24 mei 1729 in Limmen.
3 Johannis (Jan Janszoon) Vaders, geboren op 1 januari 1731 in Limmen. Volgt III-a.
4 Ariaantje Vader, geboren op 18 maart 1732. Zij is gedoopt op 18 maart 1732 in Limmen. Ariaantje is overleden op 7 april 1733, 1 jaar oud.
5 Antie Vader, geboren op 28 juni 1735 in Limmen. Zij is gedoopt op 28 juni 1735 in Limmen.
6 Pieter Vader. Hij is gedoopt op 18 april 1736 in Limmen.
7 Dirk Vader. Hij is gedoopt op 27 september 1738 in Limmen.
III-a Johannis (Jan Janszoon) Vaders is geboren op 1 januari 1731 in Limmen, zoon van Jan Jansen (Jan) Vadersz (zie II-a) en Gretie Olofs. Hij is gedoopt op 22 januari 1731 in Limmen. Jan Janszoon trouwde, 25 jaar oud, op 1 augustus 1756 in Alkmaar [bron: boek 6 stadstrouw Alkmaar] met Alida Pieters (Aaltje) Duijneveld, 20 jaar oud, nadat zij op 18 juli 1756 in ondertrouw zijn gegaan [bron: Akte]. Aaltje is geboren op 1 januari 1736.
Getuige bij:
  overlijdensaangifte Jan Pietersz Vaders (1785-vóór 1831) [zie V-b]     [grootmoeder vaderszijde]  

Kinderen van Jan Janszoon en Aaltje:
1 Petrus (Pieter Janszoon) Vaders, gedoopt op 24 maart 1757 in Alkmaar. Volgt IV.
2 Jan Vaders. Hij is gedoopt op 6 november 1762 in Alkmaar. Jan is overleden op 22 juli 1784 in Heiloo, 21 jaar oud.
3 Grietje Janse Vaderse. Zij is gedoopt op 2 maart 1767 in Heiloo. Grietje is overleden op 27 februari 1783 in Heiloo, 15 jaar oud.
IV Petrus (Pieter Janszoon) Vaders, zoon van Johannis (Jan Janszoon) Vaders (zie III-a) en Alida Pieters (Aaltje) Duijneveld. Hij is gedoopt op 24 maart 1757 in Alkmaar [bron: boek 113]. Pieter Janszoon is overleden op 23 april 1797 in Zd- en Nrd Schermer, 40 jaar oud [bron: Overlijdensakte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 april 1797 [bron: DTB 18 Zd-Nd Schermer dodenboek]. Bij de overlijdensaangifte van Pieter Janszoon was de volgende getuige aanwezig: Jan Bloothoofd.
Notitie bij Pieter Janszoon: Pieter Jans Vader bezat in polder H in de Schermeer 30 morgen en 358 roeden in kavels 17 en 18 met daarbij het huis no.174, in 1799 toebedeeld aan Trijntje Jacobs Bloothooft. Daarbij kwam ook nog 15 morgen in PolderL kavel 33 het kavel naast die van het Zwarte Kerkje, waarschijnlijk van haar tweede man Jacob Groot. De kavels H 17 en 18 waren al sinds 1744 gedeeltelijk in het bezit geweest van haar oom Pieter Bloothooft, en werden nog in 1779 onder diens kinderen verdeeld.
De kavels H 17 en 18 grensden overigens aan kavels 19 en 20 die in 1750 in het bezit waren gekomen van Claas Bloothooft met daarop de boerderij "Peijlshoeve" (huis 173). In de tijd dat Trijntje Bloothoofd in boerderij 174 woonde, was ze dus buren van de Erven Claas Bloothooft, mogelijk eerst Pieteren Dirk maar later Jacob Way, de tweede man van de echtgenote van Dirk, Engeltje Jacobs Beck. Kavels 17-20 waren dus in het einde van de 18e eeuw een echte Bloothooft enclave.
In het testament van 1785 wordt bepaald dat bij zijn vooroverlijden Trijntje Bloothooft het recht krijgt de boedel te beheren, waarbij uiteindelijk het bezit naar de kinderen moet gaan. Daarbij is tevens Trijntje Pietersdr Vader, zijn kind uit een eerder huwelijk met Pietertje Klaasdr Bakker. Als voogden worden over haar aangesteld Wulbert Pietersz Duineveld en Jan Pietersz Duineveld.
Na het overlijden van Pieter Vader wordt Trijntje voogd over haar kinderen Jan, Jacob, Wulbert, Guurtje en Klaas. Daarnaast worden ook haar broer Jan Bloothooft , en Lourens Bergen en Teunis Jacobsz aangesteld als voogden. Omdat ze in 1799 wil hertrouwen moet de boedel geinventariseerd worden. 34.5 morgen land wordt getaxeerd op f 250 per morgen en een totaal van f 8625. De boerderij met “leevendig vee en boeren en bouw gereedschappen, midsgaders den inboedel” op f 2000 en contant f 200. Daar gaan de schulden van af, waarin (voornamelijk) zijn inbegrepen de erfrechten van Trijntje Pieters Vader via haar moeder, f 6000. Blijft f 4825 over, welk bedrag voor de helft voor Trijntje is en voor de andere helft voor haar kinderen en Trijntje Vader samen.
Even na het tweede huwelijk wordt een testament opgesteld, waarbij Jacob Groot bij vooroverlijden zonder kinderen, zijn vader een legitieme portie toebedeeld die door de aanwezige vader met f 500 als voldaan zal worden beschouwd. Als er kinderen worden geboren zullen deze uit de erfenis van hun moeder in gelijke portie moeten delen met de al geboren kinderen. Tot voogden over toekomstige kinderen worden dezelfde voogden aangesteld als voor de kinderen van Pieter Vader.
Na het overlijden van Trijntje Bloothooft wordt op 15 juni 1804 een verdeling van het vermogen opgemaakt. Daarbij zijn de voogden van de kinderen aanwezig: Lourens Bergen uit de Schermeer onder Alkmaar, Jan Bloothoofd uit Zaandam en Teunis Jacobs uit Haringhuizen. Er is inmiddels 45.5 morgen aan land in bezit plus de boerderij die gelijkgesteld wordt aan 1.5 morgen. Per morgen dit maal f 300 dus tesamen f 14.100. Dan aan levend vee, koeien, varkens en paarden tesamen f 3000. Aan meubelen, huisraad en inboedel een waarde van f 500 en in contanten f 408. Samen het kapitaal van f 18008. Daar gaat dan af aan schulden middels obligaties, f 3300 aan Willem Broekhuizen, f 500 aan Jan Vader, f 400 aan Jan Sijp, f 500 aan Rijnier Grood , f 900 aan Trijntje Bloothoofd’s stiefdochter Trijntje Pietersd Vader voor haar moeders erfdeel, en tenslotte f 2412:10 voor de zes kinderen van Pieter Vader tesamen (conform boven). Er resteert derhalve f 9995:10. Daarvan is de helft voor Trijntje’s tweede man Jacob Klaasz Groot, en de andere helft voor de erfgenamen van Trijntje. Dat laatste deel wordt over de zeven kinderen van Trijntje en haar laatste man Jacob Groot verdeeld, ieder 1/8 is f 624:14:6. Jacob Groot staat garant voor alle betalingen. Hij blijft zelf op de boerderij in polder H wonen, die later overgaat op zijn kinderen Pieter en Guurtje Groot.
Op 2 april 1807 werd nog de erfenis verdeeld van Jan Klaver, de halfbroer van Trijntje’s moeder Guurtje Pieters Klaver Daarin:
En nog dezelve Cornelis Oudes (schepen en weesmeester van Oudorp) in qualiteit als voor en als zodanig ten dezen waarnemende de belangen van Jan, Wulbert, Guurtje en Klaas Vader, als mede nog minderjarige nagalatene kinderen van Trijntje Bloothoofd in huwelijk verwekt bij haare twee mannen, Pieter Vader en Jacob Groot allen 38:8:14
Pieter Janszoon:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 4 mei 1783 in Alkmaar [bron: Huwelijksacte] met Petronella Claes (Pietertje) Bakker.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 23 januari 1785 in Alkmaar [bron: Huwelijksregister] met Japiks Jacobs Bloothoofd, 24 jaar oud, nadat zij op 23 januari 1785 in Alkmaar in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijksregister]. Japiks is geboren op 21 september 1760 in Schermer [bron: Acte van geboorte], dochter van Jacob Claaz Bloothoofd en Guurtje Pieters Klaver. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: DTB 18 Zd-Nd Schermer]. Zij is gedoopt op 21 september 1760 in Akersloot [bron: Doopakte]. Japiks is overleden op 9 november 1803 in Zd- en Nrd Schermer, 43 jaar oud [bron: Overlijdensacte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 november 1803 [bron: Overlijdensacte]. Bij de overlijdensaangifte van Japiks was de volgende getuige aanwezig: Simon Zijp (1762-1830).
Kind van Pieter Janszoon en Pietertje:
1 Catharina Pietersd (Trijntje) Vader, gedoopt op 15 juli 1784 in Alkmaar. Volgt V-a.
Kinderen van Pieter Janszoon en Japiks:
2 Joannes (Jan Pietersz) Vaders, geboren op 30 oktober 1785 in Schermer. Volgt V-b.
3 Gaugerica (Guurtje) Vaders. Zij is gedoopt op 28 juli 1787 in Alkmaar. Bij de overlijdensaangifte van Guurtje was de volgende getuige aanwezig: Maartje Jacobs Bloothoofd.
4 Jacobus (Jacob) Vader. Hij is gedoopt op 26 maart 1789 in Alkmaar.
5 Gaugerica Vader. Zij is gedoopt op 2 december 1790 in Alkmaar.
6 Willebrordus (Wulbert) Vader, geboren op 12 september 1792 in Alkmaar. Volgt V-c.
7 Guurtje Vader, geboren op 16 juni 1794 in Alkmaar. Volgt V-d.
8 Klaas Vader, geboren op 28 februari 1796 in Zuidschermer. Volgt V-e.
V-a Catharina Pietersd (Trijntje) Vader, dochter van Petrus (Pieter Janszoon) Vaders (zie IV) en Petronella Claes (Pietertje) Bakker. Zij is gedoopt op 15 juli 1784 in Alkmaar. Trijntje is overleden op 17 februari 1838 om 04:00 in Akersloot, 53 jaar oud [bron: Overlijdensacte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 februari 1838. Bij de overlijdensaangifte van Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Duits (geb. 1797) en Simon Hoogland (geb. 1802).
Beroep:
  Boerin  

Trijntje trouwde, 19 jaar oud, op 29 april 1804 in Alkmaar met Pieter Andrieszoon (Pieter) R(e)ijsman, 26 jaar oud, nadat zij op 29 april 1804 in Alkmaar in ondertrouw zijn gegaan. Pieter is geboren op 1 januari 1778 in Driehuizen, zoon van Andries R(e)ijsman en Maartje Boom. Pieter is overleden op 27 maart 1837 om 02:00 in Akersloot, 59 jaar oud [bron: Overlijdensacte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 mei 1837 [bron: Overlijdensacte]. Bij de overlijdensaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Duits (geb. 1797) en Simon Hoogland (geb. 1802).
Kinderen van Trijntje en Pieter:
1 Geertruda (Geertje) Rijsman, geboren in Graft. Volgt VI-a.
2 Petrus Rijsman, geboren op 10 december 1806 in Bergen. Volgt VI-b.
3 Jan Rijsman, gedoopt op 26 mei 1809 in Alkmaar. Volgt VI-c.
4 Maartje Rijsman, geboren op 6 maart 1811. Volgt VI-d.
VI-a Geertruda (Geertje) Rijsman is geboren in Graft, dochter van Pieter Andrieszoon (Pieter) R(e)ijsman en Catharina Pietersd (Trijntje) Vader (zie V-a). Zij is gedoopt op 11 maart 1805 in De Rijp. Geertje trouwde, 23 jaar oud, op 1 mei 1828 in Akersloot [bron: Huwelijksacte] met Jacob van Straten. Jacob is geboren in Akersloot, zoon van Jan van Straten en Antje Lammen.
VI-b Petrus Rijsman is geboren op 10 december 1806 in Bergen, zoon van Pieter Andrieszoon (Pieter) R(e)ijsman en Catharina Pietersd (Trijntje) Vader (zie V-a). Petrus trouwde, 25 jaar oud, op 10 december 1831 in Akersloot [bron: Rijksarchief Noord-Holland] met Trijntje Kraakman, 21 jaar oud. Trijntje is geboren op 1 januari 1810 in Egmond-Binnen, dochter van Jacob Kraakman en Guurtje Apeldoorn.
VI-c Jan Rijsman, zoon van Pieter Andrieszoon (Pieter) R(e)ijsman en Catharina Pietersd (Trijntje) Vader (zie V-a). Hij is gedoopt op 26 mei 1809 in Alkmaar. Jan trouwde, 20 jaar oud, op 22 april 1830 in Akersloot [bron: Rijksarchief Maastricht] met Jacoba Tamisse, 29 jaar oud. Jacoba is geboren op 22 april 1801 in Heerhugowaard, dochter van Jan Tamisse en Maartje Bot.
VI-d Maartje Rijsman is geboren op 6 maart 1811, dochter van Pieter Andrieszoon (Pieter) R(e)ijsman en Catharina Pietersd (Trijntje) Vader (zie V-a). Zij is gedoopt op 6 maart 1811 in Alkmaar. Maartje trouwde, 19 jaar oud, op 9 september 1830 in Akersloot [bron: Rijksarchief Noord-Holland] met Jan Groot, 27 jaar oud. Jan is geboren op 9 september 1803 in Krommenie, zoon van Jan Groot en Neeltje Jansd Olof.
V-b Joannes (Jan Pietersz) Vaders is geboren op 30 oktober 1785 in Schermer [bron: Acte van geboorte], zoon van Petrus (Pieter Janszoon) Vaders (zie IV) en Japiks Jacobs Bloothoofd. Hij is gedoopt op 30 oktober 1785 in Alkmaar. Jan Pietersz is overleden vóór 1831, ten hoogste 46 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Jan Pietersz was de volgende getuige aanwezig: Aaltje Duijneveld (geb. 1736) [zie III-a] [grootmoeder vaderszijde].
Notitie bij Jan Pietersz: in 1841 bij het huwelijk van Diena is Jan Vaders verblijfplaats onbekend in leven of dood
Bij het overlijden van Catharina staat dat haar vader (Jan Vaders) is overleden
Beroep:
militair
Beroep:
  Militair  

Jan Pietersz trouwde, 22 jaar oud, op 26 juni 1808 in Alkmaar [bron: Huwelijksacte] met Geertrui (Trijntje) Schut, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan Pietersz en Trijntje: Huwelijk vond plaats in de St. Dominicuskerk (baankerk)
Trijntje is geboren op 10 november 1778 in Heiloo [bron: Huwelijksacte], dochter van Jan Schut en Diena Boorte. Bij de geboorteaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Caspar Koolmeijer. Zij is gedoopt op 10 november 1778 in Heiloo [bron: Acte van geboorte]. Trijntje is overleden op 6 maart 1837 om 05:00 in Alkmaar, 58 jaar oud [bron: Overlijdensacte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 maart 1837 [bron: Overlijdensakte]. Bij de overlijdensaangifte van Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Hendricus Bernardus Impink (geb. 1791) en Jan Van Der Poll (geb. 1801).
Beroep:
  melkventster  

Kinderen van Jan Pietersz en Trijntje:
1 Trijntje (Trijntje) Vader, geboren op 14 september 1809 in Heiloo [bron: Acte van geboorte]. Bij de geboorteaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Guurtje Vader (1794-1833) [zie V-d] [tante vaderszijde]. Zij is gedoopt op 14 september 1809 in Heiloo [bron: Doopakte].
2 Diena Vader, geboren op 13 april 1812 in Alkmaar. Volgt VI-e.
3 Catharina (Catharina) Vader, geboren op 1 januari 1822 in Heiloo. Catharina is overleden op 3 juli 1831 om 06:00 in Alkmaar, 9 jaar oud [bron: Overlijdensakte].
VI-e Diena Vader is geboren op 13 april 1812 om 04:00 in Alkmaar [bron: Geboorteakte], dochter van Joannes (Jan Pietersz) Vaders (zie V-b) en Geertrui (Trijntje) Schut. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 april 1812 [bron: Geboorteakte]. Bij de geboorteaangifte van Diena waren de volgende getuigen aanwezig: Aurelia de Graaff (geb. 1765), Aswordus Vrolijk (geb. 1772) en Jan Wouter Hellingwerff (geb. 1788). Diena is overleden op 14 februari 1843 om 13:30 in Alkmaar, 30 jaar oud [bron: Overlijdensakte]. Bij de overlijdensaangifte van Diena waren de volgende getuigen aanwezig: Hendricus Bernardus Impink (geb. 1791) en Barend Termaat (geb. 1803). Diena ging in ondertrouw, 29 jaar oud, op 8 augustus 1841 in Alkmaar [bron: Huwelijksakte] met Johannes Goes, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Diena en Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Goes (geb. 1782), Pieter Burgering (geb. 1792), Pieter Groot (geb. 1794) en Gijsbertus Goes (geb. 1809).
Notitie bij het huwelijk van Diena en Johannes: Verblijfplaats van haar vader is onbekend of dat ie nog leeft of dood is is ook onbekend
Johannes is geboren op 24 januari 1815 in Abcoude-Baambrugge, zoon van Gijsbert Goes en Jannetje De Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 januari 1815.
Beroep:
  Boerenknecht  

Kind van Diena en Johannes:
1 Gijsbertus Goes, geboren op 1 januari 1842. Gijsbertus is overleden op 23 augustus 1860 in Ouder-Amstel, 18 jaar oud.
V-c Willebrordus (Wulbert) Vader is geboren op 12 september 1792 in Alkmaar, zoon van Petrus (Pieter Janszoon) Vaders (zie IV) en Japiks Jacobs Bloothoofd. Bij de geboorteaangifte van Wulbert was de volgende getuige aanwezig: Jan Pietersz Duijneveld. Hij is gedoopt op 12 september 1792 in Alkmaar. Wulbert is overleden op 8 februari 1844 om 05:00 in Bergen, 51 jaar oud [bron: Overlijdensakte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 februari 1844 [bron: Overlijdensakte]. Bij de overlijdensaangifte van Wulbert was de volgende getuige aanwezig: Jacob van Wonderen.
Beroep:
  Landman  

Wulbert:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 24 april 1817 in Zuidschermer [bron: Huwelijksregister] met Maartje Mors, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Wulbert en Maartje was de volgende getuige aanwezig: Pieter Hageman (geb. 1798). Maartje is geboren op 28 februari 1797 in Limmen, dochter van Pieter Mors en Grietje Welboren. Zij is gedoopt op 28 februari 1797 in Limmen. Maartje is overleden op 30 april 1834 om 23:00 in Oudorp NH, 37 jaar oud [bron: Overlijdensakte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 mei 1834 [bron: Overlijdensakte]. Bij de overlijdensaangifte van Maartje waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Ploeger en Klaas Punt.
Beroep:
  werkbode  

(2) trouwde, 43 jaar oud, op 12 november 1835 in Oudorp NH [bron: Huwelijksakte] met Johanna (Jannetje) Tamis, 36 of 37 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Wulbert en Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Bloothoofd, Lourens Schager(s) en Klaas Vader (1796-1840) [zie V-e] [broer bruidegom]. Jannetje is geboren in 1798 in Nieuwe-Niedorp, dochter van Jan Janszoon (Jan) Tamis en Maartje Cornelis Bet.
Beroep:
  werkbode  

Kinderen van Wulbert en Maartje:
1 Pieter Vader, geboren op 11 februari 1818 in Schermer. Volgt VI-f.
2 Arien Vader, geboren op 27 januari 1819 in Koedijk. Volgt VI-g.
3 Jacob Vader, geboren op 20 oktober 1820 in Koedijk. Jacob is overleden op 20 oktober 1821 in Koedijk, 1 jaar oud.
4 Trijnte (Trijntje) Vader, geboren op 24 november 1822 in Koedijk. Trijntje is overleden op 8 november 1828 in Koedijk, 5 jaar oud [bron: Overlijdensakte].
5 Margaretha (Grietje) Vader, geboren op 1 maart 1825 in Koedijk. Volgt VI-h.
6 Jacob (Jacob) Vader, geboren op 12 maart 1828 in Koedijk. Volgt VI-i.
7 Jan (Jan) Vader, geboren op 7 mei 1830 in Koedijk. Volgt VI-j.
8 Theunis Vader, geboren op 11 augustus 1832 om 17:00 in Oudorp NH [bron: Akte van geboorte]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 augustus 1832 [bron: Akte van geboorte]. Bij de geboorteaangifte van Theunis waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Bruin (geb. 1755) en A Wijtkamp (geb. 1773). Theunis is overleden op 19 september 1832 in Oudorp NH, 1 maand oud.
9 Trijntje Vader, geboren op 22 augustus 1833 in Oudorp NH. Volgt VI-k.
Kind van Wulbert en Jannetje:
10 Maartje (Maartje) Vader, geboren op 6 oktober 1837 in Oudorp NH. Volgt VI-l.
VI-f Pieter Vader is geboren op 11 februari 1818 in Schermer [bron: bevolkingsregister], zoon van Willebrordus (Wulbert) Vader (zie V-c) en Maartje Mors. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 februari 1818 [bron: Alkmaar]. Pieter is overleden op 29 januari 1842 in Oudorp NH, 23 jaar oud.
Beroepen:
  Watermolenaar  
  Landman  

Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 29 mei 1839 in Oudorp NH [bron: Huwelijksakte] met Maartje Blaauw, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Pieter en Maartje waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Joannes Schagen (geb. 1787) en Pieter Hageman (geb. 1798).
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Maartje: Akte van voldoening nationale militie
Maartje is geboren op 1 januari 1820 in Egmond-Binnen, dochter van Jacob Blaauw en Marijtje Mors.
Kinderen van Pieter en Maartje:
1 Maartje (Maartje) Vader, geboren op 1 januari 1840 in Alkmaar. Volgt VII-a.
2 Catharina (Trijntje) (Trijntje) Vader, geboren op 30 oktober 1840 in Oudorp NH. Volgt VII-b.
VII-a Maartje (Maartje) Vader is geboren op 1 januari 1840 in Alkmaar, dochter van Pieter Vader (zie VI-f) en Maartje Blaauw. Maartje trouwde, 37 jaar oud, op 26 april 1877 in Castricum [bron: Huwelijksregister] met Willem Mooij, 35 jaar oud. Willem is geboren op 1 januari 1842 in Alkmaar, zoon van Cornelis Mooij en Maartje Kraakman.
Beroep:
  landbouwer  

VII-b Catharina (Trijntje) (Trijntje) Vader is geboren op 30 oktober 1840 om 05:00 in Oudorp NH [bron: Geboorteakte], dochter van Pieter Vader (zie VI-f) en Maartje Blaauw. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 oktober 1840 [bron: Geboorteakte]. Bij de geboorteaangifte van Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Albert Kooy en Pieter Wijtkamp (geb. 1814). Trijntje is overleden vóór 1877, ten hoogste 37 jaar oud. Trijntje trouwde, 30 jaar oud, op 28 april 1871 in Egmond-Binnen met Jacob Van Wonderen, 30 of 31 jaar oud. Jacob is geboren in 1840 in Bergen, zoon van Jan Van Wonderen en Grietje Veldboer.
Beroep:
  Landman  

Kind van Trijntje en Jacob:
1 Maartje Van Wonderen, geboren in 1872 in Bergen. Volgt VIII-a.
VIII-a Maartje Van Wonderen is geboren in 1872 in Bergen, dochter van Jacob Van Wonderen en Catharina (Trijntje) (Trijntje) Vader (zie VII-b). Maartje is overleden op 17 december 1905 in Velsen, 32 of 33 jaar oud. Maartje trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 11 augustus 1892 in Bergen [bron: Huwelijksacte] met Adelbertus Molenaar. Adelbertus is geboren in Egmond-Binnen, zoon van Cornelis Molenaar en Maartje Zoon. Adelbertus begon eerder een relatie met Johanna Haaker.
VI-g Arien Vader is geboren op 27 januari 1819 in Koedijk, zoon van Willebrordus (Wulbert) Vader (zie V-c) en Maartje Mors. Arien is overleden op 24 juli 1853 in Oudorp NH, 34 jaar oud.
Beroep:
  Dagloner  

Arien trouwde, 22 jaar oud, op 4 februari 1841 in Oudorp NH [bron: Huwelijksakte] met Trijntje Stierp, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Arien en Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Joannes Schagen (geb. 1787), Cornelis Kloet (geb. 1799), Henricus Mooyen (geb. 1810) en Cornelis van Veen (geb. 1817). Trijntje is geboren op 17 oktober 1816 in Limmen, dochter van Gerrit Stierp en Guurtje Femboom. Trijntje is overleden op 29 juni 1886 om 14:00 in Oudorp NH, 69 jaar oud [bron: Overlijdensakte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 juni 1886 [bron: Overlijdensakte]. Bij de overlijdensaangifte van Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Kunst (geb. 1839) en Pieter Vader (1849-1938) [zie VII-e] [zoon].
Kinderen van Arien en Trijntje:
1 Gerrit (Gert) Vader, geboren op 13 mei 1841 in Alkmaar. Volgt VII-c.
2 Willebrordus Vader, geboren op 21 oktober 1843 in Alkmaar. Volgt VII-d.
3 Maartje Vader, geboren op 29 april 1846 in Alkmaar. Maartje is overleden op 8 november 1847 in Alkmaar, 1 jaar oud.
4 Pieter Vader, geboren op 4 juni 1849 in Oudorp NH. Volgt VII-e.
5 Jacobus (Jacob) Vader, geboren op 8 september 1852 in Oudorp NH. Volgt VII-f.
VII-c Gerrit (Gert) Vader is geboren op 13 mei 1841 in Alkmaar, zoon van Arien Vader (zie VI-g) en Trijntje Stierp.
Beroep:
  Boerenknecht  

Gert:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 4 februari 1866 in Alkmaar [bron: Rijksarchief Noord-Holland] met Johanna (Jansje) Lakeman, 22 jaar oud. Jansje is geboren op 1 januari 1844 in Wijde-Wormer, dochter van Pieter Lakeman en Reinoutje Kreuger. Jansje is overleden op 28 maart 1877 in Oudorp NH, 33 jaar oud.
Beroep:
  Dienstbode  

(2) trouwde, 50 jaar oud, op 3 oktober 1891 in Oudorp NH met Antje Out, 60 jaar oud. Antje is geboren op 1 januari 1831 in Heerhugowaard, dochter van Hendrik Out en Mina Impink.
Kinderen van Gert en Jansje:
1 Trijntje Vader, geboren op 2 februari 1867 in Oudorp NH. Trijntje is overleden op 7 augustus 1891 in Oudorp NH, 24 jaar oud.
2 Reintje Vader, geboren op 10 augustus 1869 in Oudorp NH. Volgt VIII-b.
3 Maria (Maartje) Vader, geboren op 22 mei 1870 in Oudorp NH. Volgt VIII-c.
4 Aaltje Vader, geboren op 4 maart 1872 in Oudorp NH. Volgt VIII-d.
5 Neeltje Vader, geboren op 28 februari 1875 in Oudorp NH. Volgt VIII-e.
VIII-b Reintje Vader is geboren op 10 augustus 1869 in Oudorp NH, dochter van Gerrit (Gert) Vader (zie VII-c) en Johanna (Jansje) Lakeman. Reintje trouwde, 19 jaar oud, op 24 februari 1889 in Oudorp NH met Petrus Johannes Lenting, 25 jaar oud. Petrus is geboren op 1 januari 1864 in Opmeer, zoon van Johannes Simon Lenting en Gerritje Smits.
Beroep:
  Smid  

Kinderen van Reintje en Petrus:
1 Gerritje Lenting, geboren op 1 januari 1892 in Oudorp NH.
2 Gerardus Lenting, geboren op 1 januari 1893 in Oudorp NH.
Beroep:
  Smid  

3 Johannes Simon Lenting, geboren op 1 januari 1894 in Oudorp NH.
4 Johanna Lenting, geboren op 1 januari 1900 in Oudorp NH.
VIII-c Maria (Maartje) Vader is geboren op 22 mei 1870 in Oudorp NH, dochter van Gerrit (Gert) Vader (zie VII-c) en Johanna (Jansje) Lakeman. Maartje is overleden op 20 juni 1906 in Velsen, 36 jaar oud [bron: Overlijdensacte]. Maartje trouwde, 22 jaar oud, op 29 april 1893 in Oudorp NH met Theodorus (Dirk) Korver, 23 jaar oud. Dirk is geboren op 1 januari 1870 in Akersloot, zoon van Huibert Korver en Elsje Elswijk.
Kinderen van Maartje en Dirk:
1 Grietje Korver, geboren in 1894 in St. Pancras. Volgt IX-a.
2 Gerardus Korver, geboren in 1897 in Wijk aan Zee en Duin. Volgt IX-b.
3 Hubertus Korver, geboren in 1897 in Wijk aan Zee en Duin. Volgt IX-c.
4 Margaretha Korver, geboren op 1 april 1899 in Velsen. Margaretha is overleden op 28 augustus 1899 in Velsen (Wijkeroog), 4 maanden oud.
5 Grietje Korver, geboren op 19 april 1899 in Velsen [bron: Geboortekaart].
IX-a Grietje Korver is geboren in 1894 in St. Pancras, dochter van Theodorus (Dirk) Korver en Maria (Maartje) Vader (zie VIII-c). Grietje trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 12 mei 1921 in Velsen [bron: Huwelijksacte] met Simon Petrus Fatels, 26 of 27 jaar oud. Simon is geboren in 1894 in Heemskerk, zoon van Gijsbertus Fatels en Grietje Veldt.
Beroep:
  Tuinder   [bron: Huwelijksacte]

IX-b Gerardus Korver is geboren in 1897 in Wijk aan Zee en Duin, zoon van Theodorus (Dirk) Korver en Maria (Maartje) Vader (zie VIII-c).
Beroep:
  fabrieksarbeider   [bron: Huwelijksacte]

Gerardus trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 16 november 1922 in Velsen [bron: Huwelijksacte] met Maria Elizabeth Stals, 21 of 22 jaar oud. Maria is geboren in 1900 in Bloemendaal, dochter van Petrus Johannes Stals en Maria Elizabeth Serné.
IX-c Hubertus Korver is geboren in 1897 in Wijk aan Zee en Duin, zoon van Theodorus (Dirk) Korver en Maria (Maartje) Vader (zie VIII-c). Hubertus trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 29 januari 1920 in Velsen [bron: Huwelijksacte] met Petronella Catharina Zonneveldt, 16 of 17 jaar oud. Petronella is geboren in 1903 in Velsen, dochter van Matthijs Zonneveldt en Clasina Hoogeduin.
Kind van Hubertus uit onbekende relatie:
1 (Pleeg) NN Korver.
VIII-d Aaltje Vader is geboren op 4 maart 1872 in Oudorp NH, dochter van Gerrit (Gert) Vader (zie VII-c) en Johanna (Jansje) Lakeman.
Beroep:
  Verver  

Aaltje trouwde, 19 jaar oud, op 31 januari 1892 in Oudorp NH [bron: Huwelijksregister] met Martinus Baltus, 22 jaar oud. Martinus is geboren op 1 januari 1870 in Oudorp NH, zoon van Klaas Baltus en Antje Vreeker.
Beroep:
  Verver  

Kind van Aaltje en Martinus:
1 Nicolaas Baltus.
VIII-e Neeltje Vader is geboren op 28 februari 1875 in Oudorp NH, dochter van Gerrit (Gert) Vader (zie VII-c) en Johanna (Jansje) Lakeman. Neeltje trouwde, 23 jaar oud, op 4 mei 1898 in Oudorp NH met Pieter de Wit, 23 jaar oud. Pieter is geboren op 1 januari 1875 in Grootebroek en Lutjebroek, zoon van Pieter Pieterszoon de Wit en Geertje Zuiker.
Kind van Neeltje en Pieter:
1 Geertruida de Wit, geboren in 1899 in Oudorp NH. Volgt IX-d.
IX-d Geertruida de Wit is geboren in 1899 in Oudorp NH, dochter van Pieter de Wit en Neeltje Vader (zie VIII-e). Geertruida trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 12 augustus 1920 in Velsen [bron: Huwelijksacte] met Johannes Baak, 21 of 22 jaar oud. Johannes is geboren in 1898 in Velsen, zoon van Johannes Baak en Jannetje Kuijper.
Beroep:
  matroos   [bron: Huwelijksacte]

VII-d Willebrordus Vader is geboren op 21 oktober 1843 in Alkmaar, zoon van Arien Vader (zie VI-g) en Trijntje Stierp. Willebrordus is overleden op 28 april 1901 in Oudorp NH, 57 jaar oud. Willebrordus trouwde, 25 jaar oud, op 23 januari 1869 in Oudorp NH met Aafje Kos, 22 jaar oud. Aafje is geboren op 19 november 1846 in Oterbeek, dochter van Klaas Kos en Grietje De Groot. Aafje is overleden op 4 maart 1910 in Oudorp NH, 63 jaar oud.
Kinderen van Willebrordus en Aafje:
1 Arie Vader, geboren op 2 november 1869 in Oudorp NH. Arie is overleden op 2 november 1871 in Oudorp NH, 2 jaar oud.
2 Grietje Vader, geboren op 8 maart 1872 in Oudorp NH. Volgt VIII-f.
3 Arie Vader, geboren op 13 augustus 1874 in Oudorp NH. Volgt VIII-g.
4 Klaas Vader, geboren op 15 januari 1877 in Oudorp NH. Volgt VIII-h.
5 Trijntje Vader, geboren op 2 maart 1880 in Oudorp NH. Trijntje is overleden op 24 september 1888 in Oudorp NH, 8 jaar oud.
6 Simon Vader, geboren op 6 november 1882 in Oudorp NH. Volgt VIII-i.
7 Jan Vader, geboren op 28 augustus 1885 in Oudorp NH. Volgt VIII-j.
8 Pieter Vader, geboren op 24 maart 1888 in Oudorp NH. Pieter is overleden op 27 april 1909 in Oudorp NH, 21 jaar oud.
Beroep:
  Houtzager  

9 Willebrordus Vader, geboren op 12 april 1891 in Oudorp NH. Willebrordus is overleden op 3 maart 1892 in Oudorp NH, 10 maanden oud.
VIII-f Grietje Vader is geboren op 8 maart 1872 in Oudorp NH, dochter van Willebrordus Vader (zie VII-d) en Aafje Kos. Grietje trouwde, 25 jaar oud, op 2 mei 1897 in Oudorp NH met Pieter Burgering, 23 jaar oud. Pieter is geboren op 1 januari 1874 in Zd- en Nrd Schermer, zoon van Gerrit Burgering en Trijntje Van Der Plas.
VIII-g Arie Vader is geboren op 13 augustus 1874 in Oudorp NH, zoon van Willebrordus Vader (zie VII-d) en Aafje Kos. Arie trouwde, 23 jaar oud, op 24 april 1898 in Heerhugowaard met Hillegonda Mul(der), 25 jaar oud. Hillegonda is geboren op 1 januari 1873 in Heerhugowaard, dochter van Gerrit Mul en Trijntje Vreeker.
Kinderen van Arie en Hillegonda:
1 Petrus Jacobus Vader, geboren op 1 januari 1898 in Oudorp NH.
2 Willebrordus Vader, geboren op 21 februari 1899 in Oudorp NH.
3 Gerardus Vader, geboren op 16 mei 1900 in Oudorp NH.
4 Aafje Vader, geboren op 17 november 1901 in Oudorp NH. Aafje is overleden op 27 oktober 1903 in Oudorp NH, 1 jaar oud.
5 Antonius Vader, geboren op 17 december 1902 in Oudorp NH. Antonius is overleden op 28 oktober 1903 in Oudorp NH, 10 maanden oud.
6 Antonius Vader, geboren op 19 april 1904 in Oudorp NH.
7 Aafje Vader, geboren op 9 september 1905 in Oudorp NH.
8 Cornelis Vader, geboren op 21 september 1906 in Oudorp NH.
9 Nicolaas Vader, geboren op 5 december 1907 in Oudorp NH.
VIII-h Klaas Vader is geboren op 15 januari 1877 in Oudorp NH, zoon van Willebrordus Vader (zie VII-d) en Aafje Kos.
Beroep:
  Bakker   [bron: Huwelijksacte]

Klaas trouwde, 26 jaar oud, op 27 mei 1903 in Heemskerk [bron: Huwelijksacte] met Stijntje Bleeker, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27 mei 1903 in Heemskerk. Stijntje is geboren op 1 januari 1881, dochter van Johannes Bleeker en Marijtje (van) Duijvenvoorde.
VIII-i Simon Vader is geboren op 6 november 1882 in Oudorp NH, zoon van Willebrordus Vader (zie VII-d) en Aafje Kos. Simon trouwde, 24 jaar oud, op 5 juni 1907 in Heemskerk [bron: Huwelijksacte] met Grietje Bleeker, 23 jaar oud. Grietje is geboren op 1 januari 1884, dochter van Johannes Bleeker en Marijtje (van) Duijvenvoorde.
VIII-j Jan Vader is geboren op 28 augustus 1885 in Oudorp NH, zoon van Willebrordus Vader (zie VII-d) en Aafje Kos.
Beroep:
  Houtsorteerder  

Jan trouwde, 24 jaar oud, op 31 januari 1910 in Oudorp NH met Elisabeth de Wit, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op 1 januari 1886 in Koedijk, dochter van Hendrikus de Wit en Agatha Theresia Eeken.
VII-e Pieter Vader is geboren op 4 juni 1849 om 02:00 in Oudorp NH, zoon van Arien Vader (zie VI-g) en Trijntje Stierp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 juni 1849. Pieter is overleden op 24 november 1938 om 09:00 in Oudorp NH, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 november 1938. Hij is begraven op 28 november 1938 in Oudorp RK kerkhof.
Beroep:
  landbouwer  

Getuige bij:
30-06-1886     overlijdensaangifte Trijntje Stierp (1816-1886) [zie VI-g]     [zoon]   [bron: Overlijdensakte]

Pieter trouwde, 37 jaar oud, op 21 november 1886 in Oudorp NH met Johanna theodora Tom, 31 jaar oud. Johanna is geboren op 5 oktober 1855 in Oterbeek, dochter van Johannes Theodorus Tom en Jannetje Pater. Johanna is overleden op 24 maart 1926 in Oudorp NH, 70 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Johanna:
1 Adrianus (Arie) Vader, geboren op 17 september 1887 in Oudorp NH. Volgt VIII-k.
2 Johanna (Jans) Vader, geboren op 2 november 1888 in Oudorp NH. Volgt VIII-l.
3 Johannes Theodorus (Jan) Vader, geboren op 18 juni 1890 in Oudorp NH. Volgt VIII-m.
4 Simon (Sieme) Vader, geboren op 30 mei 1892 in Oudorp NH. Volgt VIII-n.
5 Gerardus Vader, geboren op 13 januari 1895 in Zijpe. Volgt VIII-o.
6 Trijntje Vader, geboren op 8 oktober 1898 in Oudorp NH.
VIII-k Adrianus (Arie) Vader is geboren op 17 september 1887 in Oudorp NH [bron: Acte van geboorte], zoon van Pieter Vader (zie VII-e) en Johanna theodora Tom. Arie is overleden op 28 juli 1960 in Obdam, 72 jaar oud.
Beroep:
  landbouwer  

Arie trouwde, 25 jaar oud, op 7 mei 1913 in Heerhugowaard [bron: Huwelijksacte] met Anna Bloothoofd, 23 jaar oud. Anna is geboren op 25 februari 1890 in Oudorp NH [bron: Acte van geboorte], dochter van Pieter Bloothoofd en Ariaantje Hoedjes. Anna is overleden op 4 januari 1937 in Heerhugowaard, 46 jaar oud [bron: Bidprentje].
Kinderen van Arie en Anna:
1 Petrus (Piet) Vader, geboren op 27 juli 1914 in Heerhugowaard. Volgt IX-e.
2 Pieter (Pe) (Pe) Vader, geboren op 8 september 1916 in Heerhugowaard. Volgt IX-f.
3 Adrianus (Arie) (Arie) Vader, geboren op 17 februari 1919 in Heerhugowaard [bron: Bidprentje]. Hij is gedoopt op 18 februari 1919 in Heerhugowaard. Arie is overleden op 6 juni 1963 in Bavel, 44 jaar oud [bron: Bidprentje].
Notitie bij Arie: Als kloosterling ingetreden in 1936 te Valkenburg,
in de Congregratie der Heilige Harten (=17 jaar)
Gevormd: 15-06-1926
ingetreden 28-12-1936
gekleed: 08-07-1937
tijdelijke gel 09-07-1938
eeuwige geloften 09-07-1941 Nuland
Sacr van de Zieken: 05-11-1962 Bavel
4 Adriana Johanna (Jane) Vader, geboren op 25 november 1920 in Heerhugowaard. Volgt IX-g.
5 Johanna Adriana (Jans) Vader, geboren op 15 januari 1922 in Heerhugowaard. Volgt IX-h.
6 Jacobus (Jaap) Vader, geboren op 1 januari 1924 in Heerhugowaard. Volgt IX-i.
7 Anna Catharina (Anna) Vader, geboren op 19 februari 1925 in Heerhugowaard. Anna is overleden op 11 maart 1926 in Heerhugowaard, 1 jaar oud.
8 Catharina Anna (Trien) Vader, geboren op 19 februari 1925 in Heerhugowaard [bron: Rouwkaartje]. Trien is overleden op 9 april 1987 in Oudenbosch, 62 jaar oud [bron: Rouwkaart].
Notitie bij Trien: Zij werd in maart 1950 opgenomen in de kloosterorde van het Heilige Hart te Oudenbosch en kreeg de naam SOER M. LUDGERA
op 1 november legde zij de eeuwige gelofte af in het pensionaat Sint Anna in Oudenbosch, de zusters Franciscanessen
Zuster Ludgera werkte vele jaren in Aluor in Kenia Afrika en zette zich voledig in voor de begeleiding en verzorging van de blinde kinderen.
Ze vierde daar haar 25 jarig professiefeest op 1 november 1975
Zolang ze kon bleef ze bij de kinderen in Kenia, maar na 1980 dwong haarongeneeslijke ziekte haar om in Nederland te verblijven.
Zij woonde in het klooster Maria ter Engelen in Oudenbosch.
9 Johannes (Jan) Vader, geboren op 18 mei 1927 in Heerhugowaard. Volgt IX-j.
10 Theodorus (Theo) Vader, geboren op 30 juli 1929 in Heerhugowaard. Volgt IX-k.
IX-e Petrus (Piet) Vader is geboren op 27 juli 1914 in Heerhugowaard, zoon van Adrianus (Arie) Vader (zie VIII-k) en Anna Bloothoofd. Piet is overleden op 1 september 1980, 66 jaar oud.
Beroep:
  Arbeider op de tuinderij  

Piet trouwde, 31 jaar oud, op 23 mei 1946 [bron: Huwelijksregister] met Cornelia (Corrie) Bakker, 25 jaar oud. Corrie is geboren op 17 februari 1921 in Wets-Blokker, dochter van Antonius Bakker en Ariaantje Bakker.
Kinderen van Piet en Corrie:
1 Adrianus Anthonius Maria (Arie) Vader, geboren op 13 juni 1947 in Averhorn. Volgt X-a.
2 Antonius Petrus (Toon) Vader, geboren op 1 oktober 1948 in Averhorn.
3 Anna Adriana Maria (Annie) Vader, geboren op 23 november 1949 in Averhorn. Volgt X-b.
4 Adriana Maria (Sjaan) Vader, geboren op 8 mei 1951 in Averhorn. Volgt X-c.
5 Catharina Ludgera Maria (Tiny) Vader, geboren op 14 juli 1952 in Averhorn. Volgt X-d.
X-a Adrianus Anthonius Maria (Arie) Vader is geboren op 13 juni 1947 in Averhorn, zoon van Petrus (Piet) Vader (zie IX-e) en Cornelia (Corrie) Bakker.
Beroepen:
  Boerenarbeider  
  Treinmachinist (NS)  

Arie trouwde, 25 jaar oud, op 8 februari 1973 met Marianna Ina (Marian) Spaan, 21 jaar oud. Marian is geboren op 15 april 1951 in Wijdenes, dochter van Pieter Spaan en Jansje Benjamin.
Kinderen van Arie en Marian:
1 Elma Vader, geboren op 26 oktober 1977 in Hoorn [bron: Geboortekaartje].
2 Hugo Vader, geboren op 15 juli 1979 in Hoorn [bron: Geboortekaart].
X-b Anna Adriana Maria (Annie) Vader is geboren op 23 november 1949 in Averhorn, dochter van Petrus (Piet) Vader (zie IX-e) en Cornelia (Corrie) Bakker. Annie trouwde, 20 jaar oud, op 1 juli 1970 in Grosthuizen met Hubertus Petrus (Bert) Vlaar, 23 jaar oud. Bert is geboren op 2 oktober 1946 in Berkhout.
Kinderen van Annie en Bert:
1 Monique Cornelia Maria (Monique) Vlaar, geboren op 23 maart 1971 in Averhorn. Zij is gedoopt op 6 juni 1971 in Goorn.
2 Dennes Petrus Cornelis (Dennis) Vlaar, geboren op 7 november 1974 in Averhorn. Zij is gedoopt op 22 december 1974.
X-c Adriana Maria (Sjaan) Vader is geboren op 8 mei 1951 in Averhorn, dochter van Petrus (Piet) Vader (zie IX-e) en Cornelia (Corrie) Bakker. Sjaan trouwde, 26 jaar oud, op 22 december 1977 in Hoorn met Herman Frans (Henny) De Geus, 25 jaar oud. Henny is geboren op 16 september 1952 in Hoorn, zoon van Benjamin De Geus en Antonia Maria Rietveld.
X-d Catharina Ludgera Maria (Tiny) Vader is geboren op 14 juli 1952 in Averhorn, dochter van Petrus (Piet) Vader (zie IX-e) en Cornelia (Corrie) Bakker.
Beroep:
  Standhouder op dagmarkten  

Tiny trouwde, 31 jaar oud, op 16 december 1983 in Hoorn met Harry Timmermans, 28 jaar oud. Harry is geboren op 27 september 1955 in Hoorn, zoon van Piet Timmermans en Klaasje Zwier.
Beroep:
  Standhouder op dagmarkten  

IX-f Pieter (Pe) (Pe) Vader is geboren op 8 september 1916 in Heerhugowaard, zoon van Adrianus (Arie) Vader (zie VIII-k) en Anna Bloothoofd. Pe is overleden op 9 juni 1997 in Schagen, 80 jaar oud.
Beroep:
  Tuinder op eigen tuinderij  

Pe trouwde, 26 jaar oud, op 8 maart 1943 in St. Maarten met Geertruida Johanna (Truus) Krom, 25 jaar oud. Truus is geboren op 27 mei 1917 in Heerhugowaard, dochter van Frans Vader en Anna de Wit. Truus is overleden op 9 augustus 1999 in Schagen, 82 jaar oud.
Kinderen van Pe en Truus:
1 Franciscus Adrianus Anna Maria (Frans) Vader, geboren op 26 maart 1946 in St. Maarten. Volgt X-e.
2 Anna Adriana Wilhelmina (Mieke) Vader, geboren op 2 september 1947 in St. Maarten. Volgt X-f.
3 Maria Petronella Adriana (Mirjam) Vader, geboren op 9 november 1948 in St. Maarten. Volgt X-g.
4 Aletta Liduina Maria (Letty) Vader, geboren op 14 april 1950 in St. Maarten. Volgt X-h.
5 Adrianus Maria (Aad) Vader, geboren op 22 januari 1954 in St. Maarten. Volgt X-i.
6 Petrus Maria (Peter) Vader, geboren op 10 maart 1955 in St. Maarten. Peter is overleden op 7 maart 1956 in St. Maarten, 11 maanden oud.
X-e Franciscus Adrianus Anna Maria (Frans) Vader is geboren op 26 maart 1946 in St. Maarten, zoon van Pieter (Pe) (Pe) Vader (zie IX-f) en Geertruida Johanna (Truus) Krom. Frans trouwde, 25 jaar oud, op 31 juli 1971 in Australie met Barbara Murray Costello.
Kind van Frans en Barbara:
1 Antonie Franciscus (Tony) Vader, geboren op 11 september 1972 in Alkmaar.
X-f Anna Adriana Wilhelmina (Mieke) Vader is geboren op 2 september 1947 in St. Maarten, dochter van Pieter (Pe) (Pe) Vader (zie IX-f) en Geertruida Johanna (Truus) Krom. Mieke trouwde met Nicolaas (Nico) Oppenhuis. Nico is geboren op 27 november 1949 in Hoorn, zoon van Daniel Pieter Oppenhuis en Maartje Zwagerman.
Kinderen van Mieke en Nico:
1 Maria Geertruida (Mariette) Oppenhuis, geboren op 1 november 1969 in Opperdoes.
2 Petra Johanna (Petra) Oppenhuis, geboren op 25 september 1972 in Opperdoes.
X-g Maria Petronella Adriana (Mirjam) Vader is geboren op 9 november 1948 in St. Maarten, dochter van Pieter (Pe) (Pe) Vader (zie IX-f) en Geertruida Johanna (Truus) Krom.
Beroep:
  Aannemer  

Mirjam trouwde, 25 jaar oud, op 19 september 1974 in Haarlem met Willibrordus Johannes Maria (Wil) Rosenhart, 24 jaar oud. Wil is geboren op 20 mei 1950 in Haarlem, zoon van A.M.G. Rosenhart en R Pennaerts.
Kinderen van Mirjam en Wil:
1 Chantal Rosenhart, geboren op 1 juli 1977 in Haarlem.
2 Sharon Rosenhart, geboren op 14 september 1979 in Haarlem.
X-h Aletta Liduina Maria (Letty) Vader is geboren op 14 april 1950 in St. Maarten, dochter van Pieter (Pe) (Pe) Vader (zie IX-f) en Geertruida Johanna (Truus) Krom. Letty trouwde, 21 jaar oud, op 3 maart 1972 in St. Maarten met Pieter (Piet) De Graaf, 22 jaar oud. Piet is geboren op 14 december 1949 in Medemblik, zoon van Hendrik De Graaf en Anna Heerdt.
Beroep:
  Timmerman  

Kinderen van Letty en Piet:
1 Debby De Graaf, geboren op 28 februari 1974 in Callantsoog.
2 Rick De Graaf, geboren op 15 maart 1976 in Callantsoog.
3 Ramon Sebastiaan (Ramon Sebastiaan) De Graaf, geboren op 24 september 1979 in Callantsoog.
X-i Adrianus Maria (Aad) Vader is geboren op 22 januari 1954 in St. Maarten, zoon van Pieter (Pe) (Pe) Vader (zie IX-f) en Geertruida Johanna (Truus) Krom. Aad ging samenwonen met Catharina Bernadette (Karin) Rozendaal. Karin is geboren op 3 juli 1958 in Warmenhuizen, dochter van Tinus Rozendaal en Luus Nannes.
Kinderen van Aad en Karin:
1 Elizabeth Vader, geboren op 13 februari 1988 in St. Maarten.
2 Tess Vader, geboren op 29 oktober 1990 in St. Maarten.
IX-g Adriana Johanna (Jane) Vader is geboren op 25 november 1920 in Heerhugowaard, dochter van Adrianus (Arie) Vader (zie VIII-k) en Anna Bloothoofd. Jane is overleden op 26 november 2002 in Heerhugowaard, 82 jaar oud. Jane trouwde, 21 jaar oud, op 4 maart 1942 in Heerhugowaard met Johannes Commandeur, 26 jaar oud. Johannes is geboren op 28 oktober 1915 in Heerhugowaard. Johannes is overleden op 1 november 1980 in Heerhugowaard, 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: begraven op rooms katholieke begraafplaats Heerhugowaard
Kinderen van Jane en Johannes:
1 Anna Maria (Annie) Commandeur, geboren op 13 maart 1943 in Heerhugowaard.
2 Maria Johanna (Riet) Commandeur, geboren op 2 juli 1944 in Heerhugowaard.
3 Adrianus Petrus Maria (Ad) Commandeur, geboren op 31 december 1946 in Heerhugowaard.
4 Johanna Adriana Maria (Joke) Commandeur, geboren op 2 juli 1948 in Heerhugowaard.
5 Jacobus Petrus (Sjaak) Commandeur, geboren op 29 september 1949 in Heerhugowaard.
6 Catharina Maria Ludgera (Tiny) Commandeur, geboren op 29 januari 1951 in Heerhugowaard.
7 Elisabeth Maria (Els) Commandeur, geboren op 16 juli 1952 in Heerhugowaard.
8 Johannes Nicolaas Maria (Hans) Commandeur, geboren op 2 december 1953 in Heerhugowaard.
9 Martha Adriana Theresia (Marry) Commandeur, geboren op 22 maart 1957 in Heerhugowaard.
10 Jeanette Yvonne Maria (Jeanet) Commandeur, geboren op 20 augustus 1959 in Heerhugowaard.
11 Yvonne Bernadette Maria (Yvon) Commandeur, geboren op 10 mei 1961 in Heerhugowaard.
12 Karina Charlotte Maria (Karin) Commandeur, geboren op 25 juli 1962 in Heerhugowaard.
13 Robertus Jacobus Theodorus Franciscus (Robert) Commandeur, geboren op 15 mei 1964 in Alkmaar.
IX-h Johanna Adriana (Jans) Vader is geboren op 15 januari 1922 in Heerhugowaard, dochter van Adrianus (Arie) Vader (zie VIII-k) en Anna Bloothoofd. Jans is overleden op 26 mei 1994 in Heerhugowaard, 72 jaar oud. Jans trouwde, 27 jaar oud, op 9 augustus 1949 in Heerhugowaard met Cornelis (Cor) Brink, 36 jaar oud. Cor is geboren op 28 oktober 1912 in Heerhugowaard. Cor is overleden op 28 augustus 2001 in Heerhugowaard, 88 jaar oud.
Beroep:
  Tuinder  

Kinderen van Jans en Cor:
1 Anna Petronella Maria (Annie) Brink, geboren op 5 juli 1950 in Heerhugowaard.
2 Johannes Suitbertus (Johan) Brink, geboren op 8 augustus 1951 in Heerhugowaard.
3 Petronella Maria (Nel) Brink, geboren op 19 november 1952 in Heerhugowaard.
4 Adrianus Jacobus Suitbertus (Aard) Brink, geboren op 26 februari 1954 in Heerhugowaard.
5 Cornelis Suitbertus Jacobus (Koos) Brink, geboren op 20 augustus 1957 in Heerhugowaard.
6 Maria Petronella Johanna (Marjon) Brink, geboren op 2 mei 1961 in Heerhugowaard.
IX-i Jacobus (Jaap) Vader is geboren op 1 januari 1924 in Heerhugowaard, zoon van Adrianus (Arie) Vader (zie VIII-k) en Anna Bloothoofd. Jaap trouwde, 27 jaar oud, op 11 juli 1951 in Heerhugowaard met Iet Mosch. Iet is een dochter van Willem Mosch en Wilhelmina Maria Snijders.
Kind van Jaap en Iet:
1 Wilhelmus Adrianus Jacobus Maria (Wim) Vader, geboren op 8 maart 1960 in Rotterdam. Wim is overleden op 8 maart 1978 in Beverwijk, 18 jaar oud.
IX-j Johannes (Jan) Vader is geboren op 18 mei 1927 in Heerhugowaard, zoon van Adrianus (Arie) Vader (zie VIII-k) en Anna Bloothoofd. Jan is overleden op 21 november 1987 in Heerenveen, 60 jaar oud. Jan:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 16 april 1953 in St. Maarten met Johanna G. (Joannes) Van Diepen, 27 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 1 januari 1978. Joannes is geboren op 1 januari 1926 in Zuid Scharwoude.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 1 januari 1982 in Wolvega met Hendrika Johanna Robben.
Kinderen van Jan en Joannes:
1 Pieter-Jan Vader, geboren op 24 februari 1962 in Delft.
2 Suitbertus Theodorus Cornelis (Bert) Vader, geboren op 6 september 1964 in Delft. Volgt X-j.
3 Andre Vader, geboren op 15 april 1966 in Delft.
X-j Suitbertus Theodorus Cornelis (Bert) Vader is geboren op 6 september 1964 in Delft, zoon van Johannes (Jan) Vader (zie IX-j) en Johanna G. (Joannes) Van Diepen. Bert trouwde, 22 jaar oud, op 8 mei 1987 in Langedijk met Margret Tessel.
Kinderen van Bert en Margret:
1 Maria Catharina (Maaike) Vader.
2 Johannes Alexander (Alex) Vader, geboren op 24 juli 1988 in Alkmaar.
IX-k Theodorus (Theo) Vader is geboren op 30 juli 1929 in Heerhugowaard [bron: Bidprentje], zoon van Adrianus (Arie) Vader (zie VIII-k) en Anna Bloothoofd. Theo is overleden op 21 juni 1991 in Bavel, 61 jaar oud. Theo trouwde met Maria Catharina Maas. Maria is geboren op 21 augustus 1931 in Bavel, dochter van Adrianus Maas en Johanna Gits.
Kinderen van Theo en Maria:
1 Jose Vader.
2 Lisette Vader.
3 Rita Vader.
VIII-l Johanna (Jans) Vader is geboren op 2 november 1888 in Oudorp NH, dochter van Pieter Vader (zie VII-e) en Johanna theodora Tom. Jans is overleden op 30 juli 1981 in Alkmaar, 92 jaar oud. Jans trouwde, 29 jaar oud, op 1 mei 1918 in Egmond-Binnen met Cornelis Wittebrood. Cornelis is een zoon van Jacob Wittebrood en Antje Stet.
VIII-m Johannes Theodorus (Jan) Vader is geboren op 18 juni 1890 in Oudorp NH [bron: Burgerlijke stand], zoon van Pieter Vader (zie VII-e) en Johanna theodora Tom.
Beroepen:
  Boerenknecht   [bron: Gezinskaart]
  fabrieksarbeider   [bron: Gezinskaart]

Jan:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 27 april 1915 in Akersloot [bron: Rijksarchief Noord-Holland] met Bregitha Tiebie, 36 jaar oud. Bregitha is geboren op 1 januari 1879 in Akersloot, dochter van Bernardus Tibie en Trijntje Dekker.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 18 februari 1919 in Akersloot [bron: Huwelijksacte] met Anna Mettes, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Anna: Van 08-06-1923 tot 20-04-1925 woonachtigop de Lindengracht 31 te Akersloot.
Hierna verhuist naar Uitgeest
Anna is geboren op 3 juli 1895 in Zuid Scharwoude, dochter van Jan Mettes en Antje Berkhout. Anna is overleden op 4 februari 1966 in Breda, 70 jaar oud.
Beroep:
  huishoudster  

Kinderen van Jan en Anna:
1 Johanna theodora Vader, geboren op 18 november 1919 in Akersloot.
Notitie bij Johanna: Van 01-05-1938 tot 17-04-1935 in dienst van het St. Elisabeth ziekenhuis in de van Everdingenstraat 18. Van 08-10-1935tot 04-04-1936 inwonend bij A.J.M. Balet in de Lyceumstraat 19 te Heiloo
Beroep:
  Dienstbode   [bron: Gezinskaart]

2 Anna Vader, geboren op 31 januari 1921 in Akersloot [bron: bevolkingsregister].
3 Brigitta Vader, geboren op 11 april 1923 in Akersloot.
Notitie bij Brigitta: Van 07-02-1938 tot 22-05-1939 inwonend bij B. Smith tin de Rippingstraat 19 te Heiloo, hierna verhuist naar de Hoogeweg L 106
Beroep:
  Dienstbode   [bron: Gezinskaart]

VIII-n Simon (Sieme) Vader is geboren op 30 mei 1892 in Oudorp NH, zoon van Pieter Vader (zie VII-e) en Johanna theodora Tom. Sieme is overleden op 19 oktober 1977 in Zuid Scharwoude, 85 jaar oud.
Beroep:
  Arbeider  

Sieme trouwde, 27 jaar oud, op 19 mei 1920 in Zuid Scharwoude met Helena Groen, 24 jaar oud. Helena is geboren op 25 juli 1895 in Zuid Scharwoude, dochter van Johannes Groen en Jansje Bakker. Helena is overleden op 26 januari 1974 in Zuid Scharwoude, 78 jaar oud.
Kinderen van Sieme en Helena:
1 Pieter (Piet) Vader, geboren op 10 juni 1921 in Zuid Scharwoude. Volgt IX-l.
2 Johannes Vader, geboren op 8 juni 1924 in Zuid Scharwoude. Johannes is overleden op 25 januari 1945 in Alkmaar, 20 jaar oud.
3 Johanna Elisabeth (Jannie) Vader, geboren op 17 februari 1931 in Zuid Scharwoude. Volgt IX-m.
IX-l Pieter (Piet) Vader is geboren op 10 juni 1921 in Zuid Scharwoude [bron: Gemeente archief Langendijk], zoon van Simon (Sieme) Vader (zie VIII-n) en Helena Groen. Piet is overleden op 26 maart 1999 in Geleen, 77 jaar oud [bron: Ziekenhuis Geleen].
Beroep:
  Portier  

Getuige bij:
  geboorteaangifte Ronaldus Maria (Ronald) van der Riet (geb. 1959)     [aangetrouwde oom vaderszijde]  

Piet trouwde, 26 jaar oud, op 5 februari 1948 in Amsterdam met Catharina Helena (Tiny) van der Riet, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 3 februari 1949 in Amsterdam. Tiny is geboren op 5 augustus 1924 in Amsterdam, dochter van Hendrikus Johannes van der Riet en Cornelia Helena van Warmerdam.
Getuige bij:
  geboorteaangifte Ronaldus Maria (Ronald) van der Riet (geb. 1959)     [tante vaderszijde]  

Kinderen van Piet en Tiny:
1 Johannes Hendrikus Maria (Hans) Vader, geboren op 12 januari 1951 in Zuid Scharwoude. Volgt X-k.
2 Robertus Simon Maria (Rob) Vader, geboren op 24 december 1952 in Zuid Scharwoude. Volgt X-l.
3 Eduard Christianus Maria (Eddy) Vader, geboren op 30 maart 1957 in Geleen. Volgt X-m.
X-k Johannes Hendrikus Maria (Hans) Vader is geboren op 12 januari 1951 in Zuid Scharwoude [bron: Gemeente archief Langedijk], zoon van Pieter (Piet) Vader (zie IX-l) en Catharina Helena (Tiny) van der Riet.
Beroep:
  Procesoperator  

Hans:
(1) trouwde met Maria Josephina (Marij) Demand. Marij is geboren op 31 januari 1953 in Sittard. Marij trouwde later op 22 september 1980 in Ass met Simon Adrianus Johannes Maria (Siem) Beemsterboer (geb. 1959), zie X-p.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 14 november 1980 in Beek met Wilhelmina Maria Francisca Genoveva (Wilma) Willems, 18 jaar oud. Wilma is geboren op 19 juni 1962 in Beek. Zij is gedoopt op 19 juni 1962 in Heerlen.
Beroep:
  Secretaresse  

Kinderen van Hans en Marij:
1 Sandra Vader. Volgt XI-a.
2 Angela Vader, geboren op 14 juni 1973 in Born. Zij is gedoopt op 29 juli 1973 in Born.
Beroep:
  Onderwijzeres LO (mob)  

Kind van Hans en Wilma:
3 Richard Robertus Maria (Richard) Vader, geboren op 9 juni 1983 in Geleen. Volgt XI-b.
XI-a Sandra Vader, dochter van Johannes Hendrikus Maria (Hans) Vader (zie X-k) en Maria Josephina (Marij) Demand. Sandra trouwde met Roger Zelissen.
Beroep:
  Kok  

Kinderen van Sandra en Roger:
1 Cody Zelissen.
2 Dico Zelissen, geboren op 29 april 2004 in Munster-Geleen.
XI-b Richard Robertus Maria (Richard) Vader is geboren op 9 juni 1983 in Geleen [bron: Ziekenhuis Sittard], zoon van Johannes Hendrikus Maria (Hans) Vader (zie X-k) en Wilhelmina Maria Francisca Genoveva (Wilma) Willems.
Beroep:
  Bouwkundig adviseur  

Richard trouwde, 26 jaar oud, op 18 augustus 2009 in Sittard [bron: Huwelijkskaart] met Martina Fransisca Johanna Kelly Werf van de, 1822 jaar oud, nadat zij op 18 augustus 2009 in Gemeentehuis Sittard in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijkskaart]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18 augustus 2009 in St. Martinuskerk Born [bron: Huwelijkskaart]. Martina is geboren op 14 januari 187 in Helmond.
Beroep:
  Onderwijseres Speciaal onderwijs  

Kind van Richard en Martina:
1 Roger Melanie Ilvy Vader, geboren op 21 januari 2010 in Grevenbicht.
X-l Robertus Simon Maria (Rob) Vader is geboren op 24 december 1952 in Zuid Scharwoude [bron: Archief Gemeente Langendijk], zoon van Pieter (Piet) Vader (zie IX-l) en Catharina Helena (Tiny) van der Riet. Bij de geboorteaangifte van Rob waren de volgende getuigen aanwezig: J.C. (Jan) van der Riet en G.M.G. (Ina) van der Riet - de Boer. Hij is gedoopt op 27 december 1952 in Zuid-Scharwoude.
Beroepen:
van 1969 tot 1972      Banketbakker  
van 1974 tot 1976      Verkoper Seizoensafdeling (V&D te Sittard)  
van 01-08-1976 tot 30-09-2000      Procesoperator  
01-09-2000      SHE Coordinator  

Functie:
van 01-09-1972 tot 15-02-1974      Korporaal Kok-menagemesster (103 Maresk te Nunspeet)  

Rob trouwde, 24 jaar oud, op 30 december 1976 in Sittard [bron: Huwelijksregister] met Ivonne Helene (Ivonne) Kruijning, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Rob en Ivonne: Op het rijbewijs van Ivonne was haar achternaam verkeerd geschreven (getypt) " Kruijnings"
Ivonne is geboren op 20 december 1955 in Sittard [bron: Ziekenhuis Sittard], dochter van Arie Kruijning en Bernadine Louise (Dien) Hendriks.
Beroep:
  Verkoopster  

Kinderen van Rob en Ivonne:
1 Claudia Catharina Edwina (Claudia) Vader, geboren op 1 april 1979 in Sittard. Volgt XI-c.
2 Daisy Magdalena Johanna (Daisy) Vader, geboren op 9 april 1983 in Sittard [bron: Ziekenhuis Sittard].
Beroep:
  Studente  

XI-c Claudia Catharina Edwina (Claudia) Vader is geboren op 1 april 1979 in Sittard [bron: Ziekenhuis Sittard], dochter van Robertus Simon Maria (Rob) Vader (zie X-l) en Ivonne Helene (Ivonne) Kruijning.
Beroep:
  Onderwijzeres LO  

Claudia trouwde, 24 jaar oud, op 12 december 2003 in Echt [bron: Gemeentehuis Echt] met Arno Albertus Herman (Arno) Mulder, 26 jaar oud. Arno is geboren op 28 mei 1977 in Geleen.
Beroep:
  Werkvoorbereider (bouw)  

Kinderen van Claudia en Arno:
1 Lynn Amber (Lynn) Mulder, geboren op 11 augustus 2004 in Sittard.
2 Tess Mulder, geboren op 11 mei 2006 in Sittard [bron: Ziekenhuis Sittard].
3 Josefien (Noor) Mulder, geboren op 5 december 2008 om 01:23 in Ziekenhuis [bron: Moeder]. Bij de geboorte woog Noor 3480 gr. en was zij 49 cm. lang.
X-m Eduard Christianus Maria (Eddy) Vader is geboren op 30 maart 1957 in Geleen, zoon van Pieter (Piet) Vader (zie IX-l) en Catharina Helena (Tiny) van der Riet.
Beroep:
  Brood- banketbakker  

Eddy trouwde in Stein met Karin Smeets. De scheiding werd uitgesproken op 1 april 2009 [bron: indivudu].
Kinderen van Eddy en Karin:
1 Martijn Vader, geboren in Geleen.
2 Sander Vader, geboren op 25 december 1985 in Geleen.
Beroep:
  Student  

IX-m Johanna Elisabeth (Jannie) Vader is geboren op 17 februari 1931 in Zuid Scharwoude, dochter van Simon (Sieme) Vader (zie VIII-n) en Helena Groen. Jannie is overleden. Jannie trouwde, 22 jaar oud, op 5 mei 1953 in Langedijk met Johannes Petrus (Jan) Beemsterboer, 22 jaar oud. Jan is geboren op 6 november 1930 in Noord-Scharwoude, zoon van Petrus Beemsterboer en Wilhelmina Schrijver.
Kinderen van Jannie en Jan:
1 Helena Wilhelmina Maria (Lenie) Beemsterboer, geboren op 3 november 1954 in Oudkarspel gem. Langedijk. Volgt X-n.
2 Petrus Simon Maria (Piet) Beemsterboer, geboren op 3 juli 1957 in Langedijk. Volgt X-o.
3 Simon Adrianus Johannes Maria (Siem) Beemsterboer, geboren op 5 juni 1959 in Langedijk. Volgt X-p.
4 Adrianus Nicolaas Jacobus Maria (Adrie) Beemsterboer, geboren op 23 augustus 1960 in Langedijk. Volgt X-q.
5 Wilhelmina Catharina Maria (Willy) Beemsterboer, geboren op 5 juli 1962 in Langedijk. Volgt X-r.
6 Johanna Elisabeth Maria (Jeannette) Beemsterboer, geboren op 10 juli 1967 in Langedijk. Volgt X-s.
7 Johannes Petrus Maria (Johan) Beemsterboer, geboren op 25 november 1968 in Langedijk. Volgt X-t.
X-n Helena Wilhelmina Maria (Lenie) Beemsterboer is geboren op 3 november 1954 in Oudkarspel gem. Langedijk, dochter van Johannes Petrus (Jan) Beemsterboer en Johanna Elisabeth (Jannie) Vader (zie IX-m). Lenie trouwde, 21 jaar oud, op 11 mei 1976 in Noord-Scharwoude gem. Langedijk met David Johannes (Daaf) Van der Gulik, 29 jaar oud. Daaf is geboren op 31 augustus 1946 in Waarland Gem. Harenkarspel, zoon van David Martinus van der Gulik en Catharina (Trien) Beemsterboer.
Kinderen van Lenie en Daaf:
1 Catharina Elisabeth (Cindy) Van der Gulik, geboren op 31 januari 1978 in Oudkarspel gem. Langedijk. Volgt XI-d.
2 Leonie Helena Johanna (Leonie) Van der Gulik, geboren op 5 maart 1980 in Oudkarspel gem. Langedijk. Volgt XI-e.
3 Daphne Wilhelmina (Daphne) Van der Gulik, geboren op 4 mei 1983 in Oudkarspel gem. Langedijk. Volgt XI-f.
XI-d Catharina Elisabeth (Cindy) Van der Gulik is geboren op 31 januari 1978 in Oudkarspel gem. Langedijk, dochter van David Johannes (Daaf) Van der Gulik en Helena Wilhelmina Maria (Lenie) Beemsterboer (zie X-n). Cindy trouwde, 29 jaar oud, op 20 augustus 2007 in Alkmaar met Tristan Bethe, 30 jaar oud. Tristan is geboren op 30 december 1976 in Alkmaar.
XI-e Leonie Helena Johanna (Leonie) Van der Gulik is geboren op 5 maart 1980 om 04:28 in Oudkarspel gem. Langedijk, dochter van David Johannes (Daaf) Van der Gulik en Helena Wilhelmina Maria (Lenie) Beemsterboer (zie X-n). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 april 2006. Leonie ging samenwonen met Stephan (Stephan) Deen. Stephan is geboren op 29 augustus 1978 in Alkmaar.
Kind van Leonie en Stephan:
1 Sverre (Sverre) Deen, geboren op 8 april 2006 in Heerhugowaard.
XI-f Daphne Wilhelmina (Daphne) Van der Gulik is geboren op 4 mei 1983 in Oudkarspel gem. Langedijk, dochter van David Johannes (Daaf) Van der Gulik en Helena Wilhelmina Maria (Lenie) Beemsterboer (zie X-n). Daphne trouwde, 24 jaar oud, op 8 februari 2008 in Zuid-Scharwoude met Dirk (Dirk) de Roos, 29 jaar oud. Dirk is geboren op 19 augustus 1978 in Alkmaar.
X-o Petrus Simon Maria (Piet) Beemsterboer is geboren op 3 juli 1957 in Langedijk, zoon van Johannes Petrus (Jan) Beemsterboer en Johanna Elisabeth (Jannie) Vader (zie IX-m).
Beroep:
  Schilder  

Piet trouwde, 24 jaar oud, op 25 september 1981 in Heerhugowaard met Carina Groot, 23 jaar oud. Carina is geboren op 7 juli 1958 in Heerhugowaard.
Kinderen van Piet en Carina:
1 Marloes Elisabeth (Marloes) Beemsterboer, geboren op 26 maart 1984 in Heerhugowaard. Volgt XI-g.
2 Martinus Petrus (Martijn) Beemsterboer, geboren op 5 februari 1986 om 10:26 in Alkmaar. Martijn is overleden op 26 december 2005 in Schagen, 19 jaar oud. Hij is gecremeerd op 30 december 2005 in Schagen.
XI-g Marloes Elisabeth (Marloes) Beemsterboer is geboren op 26 maart 1984 in Heerhugowaard, dochter van Petrus Simon Maria (Piet) Beemsterboer (zie X-o) en Carina Groot. Marloes trouwde, 22 jaar oud, op 6 juni 2006 in Noord-Scharwoude met Frank Bezembinder.
X-p Simon Adrianus Johannes Maria (Siem) Beemsterboer is geboren op 5 juni 1959 in Langedijk, zoon van Johannes Petrus (Jan) Beemsterboer en Johanna Elisabeth (Jannie) Vader (zie IX-m). Siem trouwde, 21 jaar oud, op 22 september 1980 in Ass met Maria Josephina (Marij) Demand, 27 jaar oud. Marij is geboren op 31 januari 1953 in Sittard. Marij trouwde voorheen met Johannes Hendrikus Maria (Hans) Vader (geb. 1951), zie X-k.
X-q Adrianus Nicolaas Jacobus Maria (Adrie) Beemsterboer is geboren op 23 augustus 1960 in Langedijk, zoon van Johannes Petrus (Jan) Beemsterboer en Johanna Elisabeth (Jannie) Vader (zie IX-m). Adrie trouwde, 25 jaar oud, op 12 augustus 1986 in Sint Pancras met Ellen Volkers, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12 augustus 1986 in Sint Pancras St. Joh. de Dooper Noord-Scharwoude. Ellen is geboren op 2 juli 1964 in Sint Pancras, dochter van Sam Volkers en Jannie Appel.
Kinderen van Adrie en Ellen:
1 Patrick Adrianus (Patrick) Beemsterboer, geboren op 17 februari 1988 in Alkmaar.
2 Michael Simon (Michael) Beemsterboer, geboren op 7 maart 1990 in Alkmaar.
X-r Wilhelmina Catharina Maria (Willy) Beemsterboer is geboren op 5 juli 1962 in Langedijk, dochter van Johannes Petrus (Jan) Beemsterboer en Johanna Elisabeth (Jannie) Vader (zie IX-m). Willy trouwde, 39 jaar oud, op 14 september 2001 in Oudkarspel (’t Regthuis) met Ruud de Groot.
Kinderen van Willy en Ruud:
1 Stefan de Groot, geboren op 23 januari 1997 in Oudkarspel.
2 Lisa de Groot, geboren op 4 april 1998 om 06:35 in Oudkarspel.
X-s Johanna Elisabeth Maria (Jeannette) Beemsterboer is geboren op 10 juli 1967 in Langedijk, dochter van Johannes Petrus (Jan) Beemsterboer en Johanna Elisabeth (Jannie) Vader (zie IX-m). Jeannette trouwde, 21 jaar oud, op 8 september 1988 in Noord-Scharwoude met Eite Laurens (Rens) Hartsuiker.
Kinderen van Jeannette en Rens:
1 Femke Elisabeth (Femke) Hartsuiker, geboren op 25 december 1992 in Buchten.
2 Lobke Maria (Lobke) Hartsuiker, geboren op 22 mei 1995 om 07:32.
X-t Johannes Petrus Maria (Johan) Beemsterboer is geboren op 25 november 1968 in Langedijk, zoon van Johannes Petrus (Jan) Beemsterboer en Johanna Elisabeth (Jannie) Vader (zie IX-m). Johan trouwde, 24 jaar oud, op 27 mei 1993 in Johannes de Doper Noord-Scharwoude met Bartholomea Klazina Maria (Rosina) Stet, 25 jaar oud. Rosina is geboren op 25 november 1967 in Heerhugowaard.
Kinderen van Johan en Rosina:
1 Laura Rosina (Laura Maria Afra) Beemsterboer, geboren op 29 augustus 1997 in Oudkarspel.
2 Susanna Elisabeth Margaretha (Susan) Beemsterboer, geboren op 16 mei 1999 in Oudkarspel.
3 Stijn Johannes (Stijn) Beemsterboer, geboren op 11 januari 2001 in Oudkarspel.
VIII-o Gerardus Vader is geboren op 13 januari 1895 in Zijpe, zoon van Pieter Vader (zie VII-e) en Johanna theodora Tom. Gerardus is overleden op 30 december 1963 in Heerhugowaard, 68 jaar oud. Gerardus trouwde met Geertje Dekker.
Kind van Gerardus en Geertje:
1 Piet Vader.
VII-f Jacobus (Jacob) Vader is geboren op 8 september 1852 in Oudorp NH, zoon van Arien Vader (zie VI-g) en Trijntje Stierp. Jacob is overleden op 22 augustus 1891 in Alkmaar, 38 jaar oud [bron: Overlijdensacte].
Beroepen:
  tapper  
  Stalknecht  
  Kastelein  

Jacob trouwde, 26 jaar oud, op 23 februari 1879 in Schermerhorn met Maartje (Maria) Ruijter, 26 jaar oud. Maria is geboren op 1 januari 1853 in Jisp.
Beroep:
  Tapster  

Kinderen van Jacob en Maria:
1 Grietje Vader, geboren op 22 juni 1880 in Oudorp NH. Volgt VIII-p.
2 Catharina Vader, geboren op 1 januari 1883 in Alkmaar. Volgt VIII-q.
3 Maria Vader, geboren op 30 juli 1883 in Alkmaar. Maria is overleden op 8 juli 1944 in Hilversum, 60 jaar oud.
4 Adrianus Vader, geboren op 21 augustus 1884 in Alkmaar.
5 Adrianus Vader, geboren op 16 september 1885 in Alkmaar.
6 Johannes Vader, geboren op 22 januari 1887 in Alkmaar.
7 Gerardus Vader, geboren op 15 mei 1888 in Alkmaar. Volgt VIII-r.
VIII-p Grietje Vader is geboren op 22 juni 1880 in Oudorp NH, dochter van Jacobus (Jacob) Vader (zie VII-f) en Maartje (Maria) Ruijter. Grietje trouwde, 23 jaar oud, op 10 februari 1904 in Alkmaar met Antonius Ferdinandus Randshuizen, 26 jaar oud. Antonius is geboren op 1 januari 1878 in Wormer, zoon van Johannes Franciscus Ferdinandus Randshuizen en Petronella Klave.
Beroep:
  Bakker  

VIII-q Catharina Vader is geboren op 1 januari 1883 in Alkmaar, dochter van Jacobus (Jacob) Vader (zie VII-f) en Maartje (Maria) Ruijter. Catharina trouwde, 24 jaar oud, op 9 januari 1907 in Alkmaar met Hendrik Punt, 21 jaar oud. Hendrik is geboren op 1 januari 1886 in Alkmaar, zoon van Matthijs Punt en Grietje Kabel.
Beroep:
  Timmerman  

VIII-r Gerardus Vader is geboren op 15 mei 1888 in Alkmaar, zoon van Jacobus (Jacob) Vader (zie VII-f) en Maartje (Maria) Ruijter.
Beroepen:
  Directeur NV (Paro(d)one) Bakkerij   [bron: Gezinskaart]
  Kelner  

Gerardus trouwde, 23 jaar oud, op 27 september 1911 in Alkmaar [bron: Huwelijksacte] met Aafje Kaandorp, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Aafje: Woonde in de tuinstraat 24
Vertrokken naar Bergen op 04-06-1928 naar de Bergerweg 35
Aafje is geboren op 1 februari 1890 in Alkmaar, dochter van Teunis Kaandorp en Antje Ranzijn.
Beroepen:
  Dienstbode  
  Kruideniersbediende   [bron: Gezinskaart]

Kinderen van Gerardus en Aafje:
1 Jacobus Anthonius Gerardus Vader, geboren in Alkmaar. Volgt IX-n.
2 Anna Catharina Maria Vader, geboren op 11 september 1916 in Alkmaar.
3 Gerardus Adrianus Vader, geboren op 20 februari 1921 in Alkmaar. Gerardus is overleden op 22 februari 1932 in Alkmaar, 11 jaar oud [bron: Gezinskaart].
4 Laura Maria Afra Vader, geboren op 30 juni 1926 in Alkmaar.
IX-n Jacobus Anthonius Gerardus Vader is geboren in Alkmaar, zoon van Gerardus Vader (zie VIII-r) en Aafje Kaandorp.
Beroepen:
  Kruidenier  
  Bakker  

Jacobus trouwde met Petronella Johanna Zeldenthuis. Petronella is geboren op 7 juli 1912 in Sneek.
Kinderen van Jacobus en Petronella:
1 Jos Vader.
2 Ria Vader.
3 Elly Vader.
4 Afra Vader.
5 Henny Vader.
6 Laura Vader.
7 Sip Vader.
8 Jaap Vader.
9 Gerardus Cyprianus (Gerard) Vader, geboren op 1 november 1939 in Alkmaar. Volgt X-u.
X-u Gerardus Cyprianus (Gerard) Vader is geboren op 1 november 1939 in Alkmaar, zoon van Jacobus Anthonius Gerardus Vader (zie IX-n) en Petronella Johanna Zeldenthuis. Gerard is overleden op 25 juli 2009 in Balingasag (Fillipijnen), 69 jaar oud. Gerard trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1964 in Alkmaar / Heerhugowaard met Dorothea Elisabeth (Thea) Grootjes, 17 of 18 jaar oud. Thea is geboren op 3 juli 1946 in Heerhugowaard.
Kinderen van Gerard en Thea:
1 Monica Maria Petronella (Monique) Vader, geboren op 27 maart 1965 in Alkmaar. Volgt XI-h.
2 Ingrid Laura Elisabeth (Ingrid) Vader, geboren op 10 juli 1966 in Alkmaar.
3 Patricius Jozef Cyprianus (Patrick) Vader, geboren op 22 september 1970. Patrick is overleden op 4 oktober 1987, 17 jaar oud.
XI-h Monica Maria Petronella (Monique) Vader is geboren op 27 maart 1965 in Alkmaar, dochter van Gerardus Cyprianus (Gerard) Vader (zie X-u) en Dorothea Elisabeth (Thea) Grootjes.
Beroep:
  Calculator  

Monique:
(1) trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1992 in Karpathos (Griekenland) met Johannes Wilhelmus Maria (Jan-Willem) Peetoom, 27 of 28 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd in 1999. Jan-Willem is geboren op 23 augustus 1964 in Alkmaar.
Beroep:
  Accountant  

(2) ging een geregistreerd partnerschap aan, 38 of 39 jaar oud, in 2004 met ????. Het geregistreerd partnerschap werd ontbonden op 25 september 2006.
Kinderen van Monique en Jan-Willem:
1 Julian Peetoom, geboren op 28 december 1992 in Alkmaar.
2 Manon Peetoom, geboren op 26 augustus 1994 in Alkmaar.
VI-h Margaretha (Grietje) Vader is geboren op 1 maart 1825 in Koedijk, dochter van Willebrordus (Wulbert) Vader (zie V-c) en Maartje Mors. Grietje is overleden op 20 juli 1885 in Alkmaar, 60 jaar oud. Grietje trouwde, 23 jaar oud, op 5 maart 1848 in Akersloot [bron: ijksarchief Noord-Holland] met Hendrik Van Dijk, 27 jaar oud. Hendrik is geboren op 1 januari 1821 in Akersloot, zoon van Pieter Poulisz Van Dijk en Grietje Van Dam.
Beroepen:
  Kastelein  
  tapper  

Kinderen van Grietje en Hendrik:
1 Maria Margaretha Van Dijk, geboren op 1 januari 1850 in Alkmaar. Volgt VII-g.
2 Grietje Van Dijk, geboren op 1 januari 1851 in Alkmaar. Volgt VII-h.
3 Guurtje Van Dijk, geboren op 1 januari 1854 in Alkmaar. Volgt VII-i.
4 Petrus Willebrordes Van Dijk, geboren op 1 januari 1855 in Alkmaar. Volgt VII-j.
5 Catharina Van Dijk, geboren op 1 januari 1864 in Alkmaar. Volgt VII-k.
VII-g Maria Margaretha Van Dijk is geboren op 1 januari 1850 in Alkmaar, dochter van Hendrik Van Dijk en Margaretha (Grietje) Vader (zie VI-h). Maria trouwde, 20 jaar oud, op 22 mei 1870 in Alkmaar [bron: Rijksarchief Noord-Holland] met Cornelis Penders, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op 1 januari 1847 in Alkmaar, zoon van Hermanus Josephus Penders en Geertje Smit.
Beroepen:
  Schipper  
  Melkverkoper  

VII-h Grietje Van Dijk is geboren op 1 januari 1851 in Alkmaar, dochter van Hendrik Van Dijk en Margaretha (Grietje) Vader (zie VI-h). Grietje trouwde, 26 jaar oud, op 13 mei 1877 in Alkmaar met Matthias Oortmeijer, 28 jaar oud. Matthias is geboren op 1 januari 1849 in Alkmaar, zoon van Pieter Oortmeijer en Cornelia Zonderhuis.
Beroep:
  Kuiper  

VII-i Guurtje Van Dijk is geboren op 1 januari 1854 in Alkmaar, dochter van Hendrik Van Dijk en Margaretha (Grietje) Vader (zie VI-h). Guurtje trouwde, 26 jaar oud, op 2 mei 1880 in Alkmaar [bron: Rijksarchief Noord-Holland] met Jacobus Schut, 27 jaar oud. Jacobus is geboren op 1 januari 1853 in Alkmaar, zoon van Dirk Schut en Martha Schouten.
Beroep:
  Landman  

VII-j Petrus Willebrordes Van Dijk is geboren op 1 januari 1855 in Alkmaar, zoon van Hendrik Van Dijk en Margaretha (Grietje) Vader (zie VI-h).
Beroep:
  Koetsier  

Petrus trouwde, 25 jaar oud, op 2 mei 1880 in Alkmaar [bron: Rijksarchief Noord-Holland] met Grietje Koning, 26 jaar oud. Grietje is geboren op 1 januari 1854 in Harenkarspel, dochter van Jan Koning en Stijntje Mulder.
VII-k Catharina Van Dijk is geboren op 1 januari 1864 in Alkmaar, dochter van Hendrik Van Dijk en Margaretha (Grietje) Vader (zie VI-h). Catharina trouwde, 29 jaar oud, op 16 april 1893 in Alkmaar [bron: Rijksarchief Noord-Holland] met Petrus Josephus Van Den Aakster, 22 jaar oud. Petrus is geboren op 1 januari 1871 in Haarlem, zoon van Pieter Van Den Aakster en Johanna Zonneveld.
Beroep:
  Smid  

VI-i Jacob (Jacob) Vader is geboren op 12 maart 1828 in Koedijk, zoon van Willebrordus (Wulbert) Vader (zie V-c) en Maartje Mors. Jacob trouwde, 30 jaar oud, op 1 mei 1858 in Oudorp NH met Aaltje Lokat, 23 jaar oud. Aaltje is geboren op 1 januari 1835 in St. Pancras, dochter van Jan Lokat en Pietertje Jonker.
VI-j Jan (Jan) Vader is geboren op 7 mei 1830 in Koedijk, zoon van Willebrordus (Wulbert) Vader (zie V-c) en Maartje Mors. Jan is overleden op 30 september 1882 in Oudorp NH, 52 jaar oud. Jan trouwde, 33 jaar oud, op 30 mei 1863 in Oudorp NH met Agatha Noord, 35 jaar oud. Agatha is geboren op 1 januari 1828 in Alkmaar, dochter van Jan Noord en Aaltje Haker. Agatha is overleden op 1 januari 1882, 54 jaar oud.
Kinderen van Jan en Agatha:
1 Wulbert Vader, geboren op 30 maart 1864 in Oudorp NH. Wulbert is overleden op 13 juni 1864 in Oudorp NH, 2 maanden oud.
2 Willebrordus Vader, geboren op 19 juli 1867 in Oudorp NH. Willebrordus is overleden op 13 september 1867 in Oudorp NH, 1 maand oud.
VI-k Trijntje Vader is geboren op 22 augustus 1833 om 16:00 in Oudorp NH [bron: Akte van geboorte], dochter van Willebrordus (Wulbert) Vader (zie V-c) en Maartje Mors.
Notitie bij Trijntje: Trijntje stierf heel jong.
Dochter Maartje zorgde toen voor hem.
Toen deze dochter getrouwd was en in het kraambed van haar eerste kind lag heeft Jan zich verhangen
Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op 4 mei 1856 in Alkmaar [bron: Rijksarchief Noord-Holland] met Jan Burgering, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Jan: Zijn vrouw Trijntje Vader stierf op jonge leeftijd. Dochter Maartje zorgde daarna voor hem.
Toen deze dochter getrouwd was en in het kraambed lag van haar eerste kind heeft Jan zich verhangen
Jan is geboren op 22 februari 1829 in Zd- en Nrd Schermer, zoon van Petrus (Pieter) Burgering en Maria (Maartje) Ijpelaan. Jan is overleden op 1 januari 1886, 56 jaar oud.
Beroep:
  Landman  

Kinderen van Trijntje en Jan:
1 Pieter Burgering, geboren op 15 oktober 1857 in Zd- en Nrd Schermer. Pieter is overleden op 5 november 1857 in Zd- en Nrd Schermer, 21 dagen oud.
2 Maria (Maartje) Burgering, geboren op 1 juni 1861 in Zd- en Nrd Schermer. Maartje is overleden op 4 februari 1915 in Koedijk, 53 jaar oud.
VI-l Maartje (Maartje) Vader is geboren op 6 oktober 1837 om 01:00 in Oudorp NH [bron: Acte van geboorte], dochter van Willebrordus (Wulbert) Vader (zie V-c) en Johanna (Jannetje) Tamis.
Beroep:
  Dienstbode  

Maartje trouwde met Huibert Trompetter. Huibert is geboren op 1 januari 1836, zoon van Jan Trompetter en Neeltje Ursem.
Beroep:
  Arbeider  

V-d Guurtje Vader is geboren op 16 juni 1794 in Alkmaar, dochter van Petrus (Pieter Janszoon) Vaders (zie IV) en Japiks Jacobs Bloothoofd. Zij is gedoopt op 16 juni 1794 in Alkmaar. Guurtje is overleden op 30 december 1833, 39 jaar oud.
Beroep:
  Dienstbode  

Getuige bij:
  geboorteaangifte Trijntje Vader (geb. 1809) [zie V-b,1]     [tante vaderszijde]  

Guurtje trouwde, 22 jaar oud, op 27 oktober 1816 in Alkmaar met Hendrik Jansz Droog, 19 jaar oud. Hendrik is geboren op 1 januari 1797 in Alkmaar, zoon van Jan Droog en Jannetje Gorter. Hendrik is overleden op 27 mei 1837 in Alkmaar, 40 jaar oud [bron: Overlijdensacte].
Beroep:
  Landman  

Kinderen van Guurtje en Hendrik:
1 Jannetje Droog, geboren op 19 februari 1818 in Schermeer (gem. Oterleek). Volgt VI-m.
2 Pieter Droog, geboren op 25 april 1820 in Alkmaar. Pieter is overleden op 11 april 1822 in Alkmaar, 1 jaar oud.
3 Jan Droog, geboren op 16 juli 1821 in Alkmaar. Jan is overleden op 24 augustus 1821 in Alkmaar, 1 maand oud.
4 Catharina Droog, geboren op 13 december 1822 in Alkmaar "Omval" wijk C nr 80. Volgt VI-n.
5 Johannes (Jan) Droog, geboren op 5 maart 1824 in Alkmaar. Jan is overleden op 29 september 1829 in Alkmaar Wijk C nr. 30, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 september 1829.
6 Petrus (Pieter) Droog, geboren op 15 april 1825 in Alkmaar. Pieter is overleden op 29 april 1826 om 23:00 in Alkmaar Wijk C nr. 30, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 april 1826.
7 Pieter Droog, geboren op 14 augustus 1829 om 10:00 in Alkmaar wijk C nr. 30. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 augustus 1829.
8 Jan Droog, geboren op 23 december 1830 in Alkmaar Wijk C nr. 30. Volgt VI-o.
VI-m Jannetje Droog is geboren op 19 februari 1818 om 07:30 in Schermeer (gem. Oterleek), dochter van Hendrik Jansz Droog en Guurtje Vader (zie V-d). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 februari 1818. Jannetje trouwde, 23 jaar oud, op 2 mei 1841 in Alkmaar [bron: Burgerlijke stand] met Klaas Koopman. Klaas is een zoon van Klaas Koopman en Gerritje Dral.
VI-n Catharina Droog is geboren op 13 december 1822 om 12:00 in Alkmaar "Omval" wijk C nr 80, dochter van Hendrik Jansz Droog en Guurtje Vader (zie V-d). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 december 1822. Catharina:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 2 mei 1841 in Alkmaar [bron: Burgerlijke stand] met Johannes Punt. Johannes is een zoon van Thijs Jansz Punt en Petronella Burger.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 20 september 1857 in Alkmaar [bron: Rijksarchief Noord-Holland] met Pieter Pater. Pieter is geboren in Ursem, zoon van Gerrit Pater en Aagje Van ’t Hoog.
VI-o Jan Droog is geboren op 23 december 1830 om 03:00 in Alkmaar Wijk C nr. 30, zoon van Hendrik Jansz Droog en Guurtje Vader (zie V-d). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 december 1830. Jan trouwde, 26 jaar oud, op 7 juni 1857 in Alkmaar [bron: Rijksarchief Noord-Holland] met Trijntje De Koning. Trijntje is een dochter van Jan De Koning en Trijntje Smit.
V-e Klaas Vader is geboren op 28 februari 1796 in Zuidschermer, zoon van Petrus (Pieter Janszoon) Vaders (zie IV) en Japiks Jacobs Bloothoofd. Hij is gedoopt op 29 februari 1796 in Alkmaar RK Kerk in de St. Jacobsstraat [bron: Acte van geboorte]. Klaas is overleden op 30 augustus 1840 om 21:00 in Zd- en Nrd Schermer Huisnr. 134, 44 jaar oud [bron: Overlijdensacte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 augustus 1840.
Beroepen:
  Boerenknecht  
  Landman  
  Boerenknecht  

Getuige bij:
  huwelijk Wulbert Vader (1792-1844) en Jannetje Tamis (geb. 1798) [zie V-c]     [broer bruidegom]  

Klaas trouwde, 24 jaar oud, op 10 november 1820 in Zd- en Nrd Schermer [bron: Huwelijksacte] met Aagje Zijp, 29 jaar oud. Aagje is een dochter van Sijmon Zijp en Grietje Cornelisz Gorter. Zij is gedoopt op 22 oktober 1791 in Alkmaar RK Kerk in de St. Jacobsstraat [bron: Acte van geboorte]. Aagje is overleden op 14 december 1851 om 20:30 in Alkmaar op het Heilige Land wijk 0 nr 39, 60 jaar oud [bron: Overlijdensacte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 december 1851.
Beroep:
  Boerenbedrijf  

Kinderen van Klaas en Aagje:
1 Trijntje Vader, geboren op 26 april 1821 in Zd- en Nrd Schermer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 april 1821. Trijntje is overleden op 14 mei 1821 in Zd- en Nrd Schermer, 18 dagen oud.
2 Pieter Vader, geboren op 18 juli 1822 in Oudorp NH. Volgt VI-p.
3 Margaretha (Grietje) Vader, geboren op 17 november 1823 in Oudorp NH. Volgt VI-q.
4 Trijntje Vader, geboren op 21 november 1824 in Oudorp NH. Volgt VI-r.
5 Sijmen Vader, geboren op 31 mei 1826 in Oudorp NH. Volgt VI-s.
6 Guurtje Vader, geboren op 5 juni 1829 in Oudorp NH. Volgt VI-t.
7 Jakoba Vader, geboren op 7 december 1831 in Zd- en Nrd Schermer Zuidervaart. Volgt VI-u.
8 Antje Vader, geboren op 7 december 1831 om 23:00 in Zd- en Nrd Schermer Zuidervaart. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 december 1831. Antje is overleden op 27 september 1834 om 15:00 in Zd- en Nrd Schermer, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 september 1834.
9 Jan Vaders, geboren op 24 maart 1833 om 18:00 in Zd- en Nrd Schermer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 maart 1833. Jan is overleden op 15 september 1834 om 02:00 in Zd- en Nrd Schermer, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 september 1834.
10 Dirk Vader, geboren op 25 augustus 1834 in Zd- en Nrd Schermer. Volgt VI-v.
VI-p Pieter Vader is geboren op 18 juli 1822 om 20:00 in Oudorp NH [bron: Acte van geboorte], zoon van Klaas Vader (zie V-e) en Aagje Zijp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 juli 1822. Pieter is overleden in september 1861 om 16:00 in Oudorp NH nr. 36, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 september 1861.
Beroepen:
  landbouwer  
  Kastelein  

Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 28 april 1850 in Alkmaar [bron: Rijksarchief Noord-Holland] met Antje Koopman, 27 jaar oud. Antje is geboren op 1 december 1822 in Akersloot, dochter van Klaas Koopman en Gerritje Dral. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 december 1822. Antje is overleden op 16 juni 1882 om 11:30 in Akersloot aan de startingen, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 juni 1882.
Kinderen van Pieter en Antje:
1 Klaas Vader, geboren op 1 februari 1851 om 15:00 in Oudorp NH nr. 80. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 februari 1851. Klaas is overleden op 6 december 1853 om 20:00 in Akersloot In den koogerpolder, 2 jaar oud [bron: Overlijdensacte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 december 1853.
Notitie bij overlijden van Klaas: Klaas bleef kinderloos en ongehuwd
2 Klaas Vader, geboren op 24 januari 1852 in Oudorp NH nr. 80. Volgt VII-l.
3 Jan Vader, geboren op 5 oktober 1853 om 22:00 in Akersloot aan de koogerpolder. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 oktober 1853. Jan is overleden op 29 november 1922 om 17:00 in Castricum Wijk A nr. 252, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 november 1922.
Notitie bij overlijden van Jan: Jan bleef ongehuwd
4 Gerrit Vader, geboren op 13 maart 1855 in Akersloot aan de koogerpolder. Volgt VII-m.
5 Willebrordus (Wulbert) Vader, geboren op 29 december 1857 in Akersloot aan de koogerpolder. Volgt VII-n.
6 Simon Vader, geboren op 2 maart 1861 om 16:30 in Alkmaar aan de omval Wijk A nr. 90. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 maart 1861. Simon is overleden op 17 maart 1866 om 01:00 in Akersloot Noordergeest, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 maart 1866.
Beroep:
  landbouwer  

VII-l Klaas Vader is geboren op 24 januari 1852 om 22:00 in Oudorp NH nr. 80, zoon van Pieter Vader (zie VI-p) en Antje Koopman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 januari 1852. Klaas is overleden op 5 mei 1935 in Castricum, 83 jaar oud.
Beroep:
  Bloemenkweker  

Klaas trouwde, 38 jaar oud, op 2 juli 1890 in Castricum [bron: Genlias] met Maria Wempe, 24 jaar oud. Maria is geboren op 6 november 1865 om 11:00 in Castricum aan de kerkbuurt nr. 11, dochter van Cornelis Wempe en Neeltje Bult. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 november 1865. Maria is overleden op 13 november 1921 om 08:00 in Castricum Wijk A nr. 75, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 november 1921.
Kinderen van Klaas en Maria:
1 Anna Cornelia Vader, geboren op 31 juli 1892 om 06:00 in Castricum Kerkbuurt 19. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 augustus 1892. Anna is overleden op 16 november 1892 om 13:00 in Castricum Kerkbuurt 34, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 november 1892.
2 Cornelis Vader, geboren op 8 januari 1896 in Castricum Kerkbuurt 34. Volgt VIII-s.
3 Petrus Barnardus Vader, geboren op 8 mei 1898 in Castricum Kerkbuurt 76. Volgt VIII-t.
4 Cornelia Anna Vader, geboren op 16 juli 1900 in Castricum Kerkbuurt 76. Volgt VIII-u.
VIII-s Cornelis Vader is geboren op 8 januari 1896 om 18:30 in Castricum Kerkbuurt 34, zoon van Klaas Vader (zie VII-l) en Maria Wempe. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 januari 1896.
Notitie bij Cornelis: Op 17-07-1922 verhuist naar de Nic. Beetsstraat 8 te Haarlemmerliede
Beroepen:
  Progandist  
  landarbeider   [bron: Gezinskaart]

Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 11 mei 1921 in Heiloo met Dieuwertje Floris, 27 jaar oud. Dieuwertje is geboren op 10 oktober 1893 in Heiloo [bron: Gezinskaart], dochter van Frans Floris en Guurtruida Liefting. Dieuwertje is overleden op 3 november 1961, 68 jaar oud.
VIII-t Petrus Barnardus Vader is geboren op 8 mei 1898 om 07:00 in Castricum Kerkbuurt 76, zoon van Klaas Vader (zie VII-l) en Maria Wempe. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 mei 1899. Petrus trouwde, 24 jaar oud, op 10 mei 1922 in Heiloo met Johanna Out, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 23 juli 1899 in Nieuwe-Niedorp, dochter van Cornelis Out en Jansje Eeken. Johanna is overleden op 3 juli 1966 in Castricum, 66 jaar oud. Zij is begraven in Castricum.
VIII-u Cornelia Anna Vader is geboren op 16 juli 1900 om 04:00 in Castricum Kerkbuurt 76, dochter van Klaas Vader (zie VII-l) en Maria Wempe. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 juli 1900. Cornelia is overleden op 25 januari 1968 in Heerhugowaard, 67 jaar oud. Cornelia trouwde, 39 jaar oud, op 1 januari 1940 met Klaas Striemer, 38 jaar oud. Klaas is geboren op 27 november 1901 in Heerhugowaard. Klaas is overleden op 6 februari 1972 in Heerhugowaard, 70 jaar oud.
VII-m Gerrit Vader is geboren op 13 maart 1855 om 02:00 in Akersloot aan de koogerpolder [bron: Acte van geboorte], zoon van Pieter Vader (zie VI-p) en Antje Koopman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 maart 1855.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Zijn bijnaam was kettepoes
Gerrit is overleden na 1912, minstens 57 jaar oud.
Beroep:
  Arbeider  

Gerrit trouwde, 30 jaar oud, op 17 mei 1885 in Uitgeest [bron: Huwelijksacte] met Aaltje Scholten, 27 jaar oud. Aaltje is geboren op 19 februari 1858 om 10:00 in Uitgeest in het Westergeest [bron: Persoonskaart], dochter van Jan Scholten en Cornelia Bra(a)kenhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 februari 1858. Aaltje is overleden op 20 april 1909 om 18:00 in Uitgeest Schevelstraat 61, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 april 1909.
Kinderen van Gerrit en Aaltje:
1 Pieter (Piet) Vader, geboren op 20 september 1885 om 21:00 in Uitgeest Middelweg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 september 1885.
Beroep:
  Arbeider  

2 Cornelia (Neel) Vader, geboren op 20 september 1886 in Uitgeest Middelweg. Volgt VIII-v.
3 Jan Vader, geboren op 15 november 1887 in Uitgeest Middelweg. Volgt VIII-w.
4 Nicolaas (Klaas) Vader, geboren op 13 maart 1889 in Uitgeest Schevelstraat. Volgt VIII-x.
5 Anna (Antje) Vader, geboren op 6 maart 1891 in Uitgeest Scheverstraat. Volgt VIII-y.
6 Augustinus (Tinus) Vader, geboren op 16 september 1895 in Uitgeest Schevelstraat. Volgt VIII-z.
VIII-v Cornelia (Neel) Vader is geboren op 20 september 1886 om 16:00 in Uitgeest Middelweg, dochter van Gerrit Vader (zie VII-m) en Aaltje Scholten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 september 1886. Neel trouwde, 21 jaar oud, op 6 september 1908 in Uitgeest met Dirk van Straten, ten hoogste 25 jaar oud. Dirk is geboren na 1883 in Wormerveer, zoon van Jacob van Straten en Neeltje Brand.
VIII-w Jan Vader is geboren op 15 november 1887 in Uitgeest Middelweg [bron: Persoonskaart], zoon van Gerrit Vader (zie VII-m) en Aaltje Scholten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 november 1887. Jan is overleden op 7 december 1962 om 12:30 in Koog aan de Zaan, 75 jaar oud [bron: Persoonskaart].
Beroep:
  fabrieksarbeider  

Getuige bij:
18-05-1912     huwelijk Jan Brouwer (geb. na 1889) en Antje Vader (geb. 1891) [zie VIII-y]     [broer bruid]   [bron: Patricia]

Jan trouwde, 23 jaar oud, op 5 augustus 1911 in Koog aan de Zaan [bron: Huwelijksacte] met Neeltje Sibie, 24 jaar oud. Neeltje is geboren op 10 oktober 1886 om 09:00 in Koog aan de Zaan aan den Langdijk Wijk1 nr. 71 [bron: Persoonskaart], dochter van Dirk Sibie en Elisabeth Heijlo. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 oktober 1886.
Kinderen van Jan en Neeltje:
1 Aaltje Vader, geboren op 30 juni 1912 in Zaandijk. Volgt IX-o.
2 Elisabeth Vader, geboren op 14 juni 1915 in Hillegom. Volgt IX-p.
IX-o Aaltje Vader is geboren op 30 juni 1912 in Zaandijk, dochter van Jan Vader (zie VIII-w) en Neeltje Sibie. Aaltje trouwde, 21 jaar oud, op 7 juni 1934 in Zaandam met J De Jong.
IX-p Elisabeth Vader is geboren op 14 juni 1915 in Hillegom, dochter van Jan Vader (zie VIII-w) en Neeltje Sibie. Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op 6 januari 1940 met A Snak.
VIII-x Nicolaas (Klaas) Vader is geboren op 13 maart 1889 om 07:00 in Uitgeest Schevelstraat [bron: Persoonskaart], zoon van Gerrit Vader (zie VII-m) en Aaltje Scholten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 maart 1889. Klaas is overleden op 18 november 1960 in Zaandam, 71 jaar oud [bron: Persoonskaart]. Hij is begraven op 21 november 1960 in Wormerveer.
Beroep:
  fabrieksarbeider  

Klaas trouwde, 22 jaar oud, op 23 november 1911 in Alkmaar [bron: Huwelijksacte] met Catharina Anthonia Sman, 23 jaar oud. Catharina is geboren op 20 augustus 1888 om 00:30 in Alkmaar aan het Raaktje 47 Wijk D [bron: bevolkingsregister], dochter van Nicolaas Sman en Trijntje Grandiek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 augustus 1888. Catharina is overleden op 2 juni 1968 in Wormerveer, 79 jaar oud. Zij is begraven op 6 juni 1968 in Wormerveer.
Beroep:
  Werkster  

Kinderen van Klaas en Catharina:
1 Alida Vader, geboren op 13 augustus 1912 in Wormerveer [bron: Persoonskaart].
2 Nicolaas Vader, geboren op 17 april 1915 in Wormerveer [bron: Persoonskaart]. Nicolaas is overleden op 3 november 1918, 3 jaar oud [bron: Persoonskaart].
3 Annie Cornelia Vader, geboren op 27 september 1929 in Wormerveer. Volgt IX-q.
IX-q Annie Cornelia Vader is geboren op 27 september 1929 in Wormerveer [bron: Persoonskaart], dochter van Nicolaas (Klaas) Vader (zie VIII-x) en Catharina Anthonia Sman. Annie trouwde, 18 jaar oud, op 5 november 1947 [bron: Persoonskaart] met H.J. Rijs.
VIII-y Anna (Antje) Vader is geboren op 6 maart 1891 om 13:00 in Uitgeest Scheverstraat, dochter van Gerrit Vader (zie VII-m) en Aaltje Scholten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 maart 1891.
Notitie bij de geboorte van Antje: Geboren aan de Schevelstraat
Antje trouwde, 21 jaar oud, op 18 mei 1912 in Uitgeest [bron: Patricia] met Jan Brouwer, ten hoogste 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Antje en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Brouwer (geb. 1884), Jacobus van deutekom (geb. 1886) en Jan Vader (1887-1962) [zie VIII-w] [broer bruid]. Jan is geboren na 1 januari 1889 in Zaandam, zoon van Cornelis (Cor) Brouwer en Neeltje Roelofs.
VIII-z Augustinus (Tinus) Vader is geboren op 16 september 1895 om 11:30 in Uitgeest Schevelstraat [bron: Persoonskaart], zoon van Gerrit Vader (zie VII-m) en Aaltje Scholten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 september 1895. Tinus is overleden op 27 juni 1973 in Beverwijk, 77 jaar oud [bron: Persoonskaart].
Beroepen:
  Kalkbrander  
  Hoogovenarbeider  

Tinus trouwde, 23 jaar oud, op 24 juli 1919 in Westzaan [bron: Persoonskaart] met Elisabeth Cornelia (Beth) Bosman, 20 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 30 augustus 1957 (Overlijden). Beth is geboren op 28 februari 1899 om 05:00 in Amsterdam Anjelierstraat 125 [bron: Persoonskaart], dochter van Antonius Adrianus Johannes Jacobus Bosman en Elisabeth Van Kampen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 februari 1899. Beth is overleden op 30 augustus 1957, 58 jaar oud [bron: Persoonskaart].
Kinderen van Tinus en Beth:
1 Gerrit (Gert) Vader, geboren op 6 januari 1920 in Uitgeest. Volgt IX-r.
2 Elisabeth (Bets) Vader, geboren op 9 mei 1923 in Uitgeest. Volgt IX-s.
IX-r Gerrit (Gert) Vader is geboren op 6 januari 1920 in Uitgeest [bron: Persoonskaart], zoon van Augustinus (Tinus) Vader (zie VIII-z) en Elisabeth Cornelia (Beth) Bosman. Gert is overleden op 13 september 1967 in Amersfoort Van Nelsstraat 26, 47 jaar oud [bron: Burgerlijke stand]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 september 1967. Hij is begraven op 18 september 1967 in Amersfoort Alg. begraafplaats Dodeweg.
Beroepen:
  Kalkbrander  
  Arbeider in meelfabriek  
  Chauffeur  

Gert trouwde, 30 jaar oud, op 11 februari 1950 in Amersfoort [bron: Huwelijksacte] met Neeltje (Nel) Van Willigenburg, 25 jaar oud. Nel is geboren op 25 januari 1925 in Amersfoort [bron: Overlijdensacte], dochter van Reijer Van Willigenburg en Hesselina Van Plateringen. Nel is overleden op 15 juni 2004 om 16:00 in Amersfoort Het Masker 251, 79 jaar oud [bron: Overlijdensacte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 juni 2004. Zij is gecremeerd op 21 juni 2004 in Amersfoort Aula 2 Crematorium aan de Dodeweg.
Kinderen van Gert en Nel:
1 Hesselina (Lien) Vader, geboren op 6 december 1950 in Uitgeest. Volgt X-v.
2 Elisabeth Cornelia (Betty) Vader, geboren op 10 december 1952 in Uitgeest [bron: Geboortekaart].
3 Augustinus (Guus) Vader, geboren op 20 mei 1955 in Amersfoort. Volgt X-w.
4 Reijna Vader, geboren op 9 oktober 1958 in Amersfoort. Volgt X-x.
X-v Hesselina (Lien) Vader is geboren op 6 december 1950 in Uitgeest [bron: Geboortekaart], dochter van Gerrit (Gert) Vader (zie IX-r) en Neeltje (Nel) Van Willigenburg. Lien trouwde, 24 jaar oud, op 16 april 1975 in Amersfoort met Willem (Wim) Eijkelboom, 24 jaar oud. Wim is geboren op 20 december 1950 in Amersfoort.
Kinderen van Lien en Wim:
1 Kai Eijkelboom, geboren op 26 maart 1978 in Amersfoort. Kai is overleden op 1 april 1978 in Amersfoort, 6 dagen oud.
2 Cindy Eijkelboom, geboren op 24 december 1979 in Emmeloord. Volgt XI-i.
3 Peggy Eijkelboom, geboren op 8 december 1980 in Emmeloord [bron: Acte van geboorte].
XI-i Cindy Eijkelboom is geboren op 24 december 1979 in Emmeloord [bron: Acte van geboorte], dochter van Willem (Wim) Eijkelboom en Hesselina (Lien) Vader (zie X-v). Cindy ging samenwonen met Johannes Thoedorus Hendrikus (Jeroen) Van Den Eshof. Jeroen is geboren op 3 december 1978 in Amersfoort.
X-w Augustinus (Guus) Vader is geboren op 20 mei 1955 in Amersfoort [bron: Acte van geboorte], zoon van Gerrit (Gert) Vader (zie IX-r) en Neeltje (Nel) Van Willigenburg.
Beroep:
  Timmerman  

Guus trouwde, 23 jaar oud, op 9 maart 1979 in Amersfoort [bron: Acte van geboorte] met Everdina Christina (Ina) Gouw, 21 jaar oud. Ina is geboren op 1 mei 1957 in Amersfoort, dochter van Hendrikus (Henk) Gouw en Everdina Christina (Ina) Lam.
Kinderen van Guus en Ina:
1 Patricia Natasja (Patricia) Vader, geboren op 9 augustus 1980 in Amersfoort. Volgt XI-j.
2 Raymond Vader, geboren op 7 juni 1983 in Amersfoort. Volgt XI-k.
XI-j Patricia Natasja (Patricia) Vader is geboren op 9 augustus 1980 in Amersfoort, dochter van Augustinus (Guus) Vader (zie X-w) en Everdina Christina (Ina) Gouw. Patricia trouwde, 19 jaar oud, op 17 september 1999 in Amersfoort [bron: Huwelijksregister] met Aart Hendrik (Henk) Metaal, 26 jaar oud. Henk is geboren op 12 januari 1973 in Amersfoort, zoon van Hendrikus Antonius (Driekus) Metaal en Margaretha (Griet) Liekendiek.
Kinderen van Patricia en Henk:
1 Denise Margretha Christina (Denise) Metaal, geboren op 29 januari 2000 in Amersfoort [bron: Acte van geboorte].
2 Leroy Hendrikus Augustinus (Leroy) Metaal, geboren op 16 juni 2003 in Amersfoort [bron: Acte van geboorte].
3 Selina Nella Mathilda (Selina) Metaal, geboren op 22 juni 2006 in Amersfoort [bron: Acte van geboorte].
XI-k Raymond Vader is geboren op 7 juni 1983 in Amersfoort [bron: Acte van geboorte], zoon van Augustinus (Guus) Vader (zie X-w) en Everdina Christina (Ina) Gouw. Raymond:
(1) trouwde met Samantha Polhout. Samantha is geboren op 24 november 1987 in Amersfoort.
(2) ging samenwonen, 23 jaar oud, op 13 juni 2006 in Amersfoort met Samantha Polhout, 18 jaar oud. Zie relatie (1) voor persoonsgegevens van Samantha.
X-x Reijna Vader is geboren op 9 oktober 1958 in Amersfoort, dochter van Gerrit (Gert) Vader (zie IX-r) en Neeltje (Nel) Van Willigenburg. Reijna trouwde, 25 jaar oud, op 17 augustus 1984 in Amersfoort [bron: Huwelijksacte] met Jacobus Johannes (Jack) Kuypers, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Reijna en Jack: Ze trouwen om 16.00 in het gemeentehuis van Amersfoort
Jack is geboren op 27 januari 1953 in Delft.
Kinderen van Reijna en Jack:
1 Jonien Kuypers, geboren op 16 oktober 1985 in Amersfoort [bron: Acte van geboorte].
2 Nicky (Nick) Kuypers, geboren op 26 oktober 1989 in Amersfoort.
IX-s Elisabeth (Bets) Vader is geboren op 9 mei 1923 in Uitgeest [bron: Acte van geboorte], dochter van Augustinus (Tinus) Vader (zie VIII-z) en Elisabeth Cornelia (Beth) Bosman. Bets is overleden op 9 januari 1999 in Uitgeest, 75 jaar oud [bron: Bidprentje]. Bets trouwde, 22 jaar oud, op 6 december 1945 in Uitgeest met Jan Kabel, 32 jaar oud. Jan is geboren op 17 februari 1913 in Uitgeest, zoon van Willem Kabel en Stijntje Van Der Meulen. Jan is overleden op 22 november 1988 in Uitgeest, 75 jaar oud [bron: Bidprentje].
Kinderen van Bets en Jan:
1 Elisabeth Cornelia Steintje (Els) Kabel, geboren op 17 april 1946 in Uitgeest. Volgt X-y.
2 Willem (Wil) Kabel, geboren op 23 september 1951 in Uitgeest. Volgt X-z.
X-y Elisabeth Cornelia Steintje (Els) Kabel is geboren op 17 april 1946 in Uitgeest, dochter van Jan Kabel en Elisabeth (Bets) Vader (zie IX-s). Els trouwde met Feitse Schoppen.
X-z Willem (Wil) Kabel is geboren op 23 september 1951 in Uitgeest, zoon van Jan Kabel en Elisabeth (Bets) Vader (zie IX-s). Wil trouwde met Petronella Wilhelmina (Nel) De Vries.
Kinderen van Wil en Nel:
1 Wasanti Irene Kumari Kabel.
2 Michel Rohan Indika Kabel, geboren op 6 maart 1984 in Sri Lanka [bron: Kaart].
VII-n Willebrordus (Wulbert) Vader is geboren op 29 december 1857 om 21:00 in Akersloot aan de koogerpolder, zoon van Pieter Vader (zie VI-p) en Antje Koopman. Wulbert trouwde, 27 jaar oud, op 17 mei 1885 in Akersloot [bron: Rijksarchief Maastricht] met Bregje Verduin, 24 jaar oud. Bregje is geboren op 17 mei 1861 in Akersloot, dochter van Jan Verduin en Pietertje Tiebie.
VI-q Margaretha (Grietje) Vader is geboren op 17 november 1823 in Oudorp NH, dochter van Klaas Vader (zie V-e) en Aagje Zijp. Grietje trouwde, 16 jaar oud, op 22 november 1839 in Zd- en Nrd Schermer [bron: Huwelijksregister] met Klaas Burgering, 23 jaar oud. Klaas is geboren op 10 juni 1816 in Zd- en Nrd Schermer, zoon van Jan Aalbertz Burgering en Anna Jansdr (Antje) Hofland. Klaas is overleden op 10 juni 1872 in Alkmaar, 56 jaar oud.
Beroepen:
  Arbeider  
  Boerenknecht  

Kinderen van Grietje en Klaas:
1 Jan Burgering, geboren op 26 april 1840 in Zd- en Nrd Schermer. Volgt VII-o.
2 Klaas Burgering, geboren op 9 april 1842 in Zd- en Nrd Schermer. Klaas is overleden op 14 oktober 1842 in Zd- en Nrd Schermer, 6 maanden oud.
3 Klaas Burgering, geboren op 2 oktober 1843 in Oudorp NH.
4 Antje Burgering, geboren op 6 april 1847 in Oudorp NH.
5 Antje Burgering, geboren op 6 oktober 1852 in Alkmaar. Volgt VII-p.
6 Klaas Burgering, geboren op 12 april 1854 in Alkmaar.
7 Agatha Burgering, geboren op 8 juni 1857 in Alkmaar.
8 Simon Burgering, geboren op 18 juni 1859 in Alkmaar.
9 Simon Burgering, geboren op 5 mei 1861 in Alkmaar. Simon is overleden op 10 december 1871 in Alkmaar, 10 jaar oud.
10 Cornelis Burgering, geboren op 25 november 1862 in Alkmaar.
VII-o Jan Burgering is geboren op 26 april 1840 in Zd- en Nrd Schermer, zoon van Klaas Burgering en Margaretha (Grietje) Vader (zie VI-q). Hij is gedoopt op 27 april 1840 in Zd- en Nrd Schermer. Jan is overleden op 27 mei 1874 in Alkmaar, 34 jaar oud.
Beroep:
  Arbeider  

Jan ging samenwonen, 5 jaar oud, op 21 juli 1845 in Rilland Bath met Cornelia Kloek, 3 dagen oud. Cornelia is geboren op 24 juli 1845 in Rilland Bath, dochter van Albertus Kloek en Guurtje Zwart. Cornelia is overleden op 12 juli 1930 in Alkmaar, 84 jaar oud.
VII-p Antje Burgering is geboren op 6 oktober 1852 in Alkmaar, dochter van Klaas Burgering en Margaretha (Grietje) Vader (zie VI-q). Antje begon een relatie met Bartolomeus Limburg. Bartolomeus is geboren in Alkmaar, zoon van Antonia Limburg.
VI-r Trijntje Vader is geboren op 21 november 1824 in Oudorp NH, dochter van Klaas Vader (zie V-e) en Aagje Zijp. Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op 27 juni 1847 in Alkmaar [bron: ijksarchief Noord-Holland] met Johannes (Jan) Kruijer, 24 jaar oud. Jan is geboren op 1 januari 1823 in Zuid Scharwoude, zoon van Jan Kruijer en Antje Bos.
Beroep:
  Dagloner   [bron: Huwelijksacte]

Kinderen van Trijntje en Jan:
1 Jan Kruijer, geboren op 29 mei 1848 in Zuid Scharwoude. Volgt VII-q.
2 Klaas Kruijer, geboren op 3 januari 1850 in Zuid-Scharwoude.
Getuige bij:
19-06-1881     huwelijk Simon Kruijer (geb. 1859) en Trijntje Kramer (geb. 1858) [zie VII-s]     [broer bruidegom]   [bron: Huwelijksacte]

3 Cornelis Kruijer, geboren op 1 januari 1852 in Zuid Scharwoude.
Beroep:
  Kastelein   [bron: Huwelijksacte]

4 Pieter Kruijer, geboren op 10 september 1853 in Zuid Scharwoude. Volgt VII-r.
5 Dirk Kruijer, geboren op 8 augustus 1857 in Zuid-Scharwoude. Dirk is overleden op 30 mei 1863 in Zuid-Scharwoude, 5 jaar oud.
6 Simon Kruijer, geboren op 19 december 1859 in Zuid Scharwoude. Volgt VII-s.
7 Aagje Kruijer, geboren op 5 februari 1862 in Zuid Scharwoude. Volgt VII-t.
8 Antje Kruijer, geboren op 28 maart 1864 in Zuid Scharwoude. Volgt VII-u.
9 Dirk Kruijer, geboren op 22 oktober 1868 in Zuid-Scharwoude. Dirk is overleden op 16 oktober 1868 in Zuid-Scharwoude, 6 dagen oud.
10 Catharina Kruijer, geboren op 17 maart 1870 in Zuid Scharwoude. Volgt VII-v.
VII-q Jan Kruijer is geboren op 29 mei 1848 in Zuid Scharwoude, zoon van Johannes (Jan) Kruijer en Trijntje Vader (zie VI-r). Jan trouwde, 23 jaar oud, op 28 april 1872 in Alkmaar [bron: Rijksarchief Noord-Holland] met Sara Maria Boersen, 20 jaar oud. Sara is geboren op 10 oktober 1851 in Alkmaar, dochter van Johannes Boersen en Elisabeth Schut. Sara is overleden op 3 februari 1890 in Alkmaar, 38 jaar oud.
VII-r Pieter Kruijer is geboren op 10 september 1853 in Zuid Scharwoude, zoon van Johannes (Jan) Kruijer en Trijntje Vader (zie VI-r).
Beroep:
  landbouwer   [bron: Huwelijksacte]

Getuige bij:
19-06-1881     huwelijk Simon Kruijer (geb. 1859) en Trijntje Kramer (geb. 1858) [zie VII-s]     [broer bruidegom]   [bron: Huwelijksacte]
10-05-1885     huwelijk Klaas Kos (geb. ±1859) en Antje Kruijer (geb. 1864) [zie VII-u]     [broer bruid]   [bron: Huwelijksacte]

Pieter trouwde [bron: Huwelijksacte] met Cornelia Snijders. Cornelia is een dochter van Jan Snijders en Aagtje Dekker.
VII-s Simon Kruijer is geboren op 19 december 1859 in Zuid Scharwoude, zoon van Johannes (Jan) Kruijer en Trijntje Vader (zie VI-r).
Beroep:
  landbouwer  

Simon trouwde, 21 jaar oud, op 19 juni 1881 in Zuid-Scharwoude [bron: Huwelijksacte] met Trijntje Kramer, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Simon en Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Kruk, Willem Glas (1833-1897) [zie VI-u] [aangetrouwde oom moederszijde bruidegom], Klaas Kruijer (geb. 1850) [zie VI-r,2] [broer bruidegom] en Pieter Kruijer (geb. 1853) [zie VII-r] [broer bruidegom]. Trijntje is geboren op 9 december 1858 in Zuid-Scharwoude, dochter van Hendrik Kramer en Trijntje Melten.
VII-t Aagje Kruijer is geboren op 5 februari 1862 in Zuid Scharwoude, dochter van Johannes (Jan) Kruijer en Trijntje Vader (zie VI-r).
Beroep:
  Dienstbode  

Aagje trouwde, 23 jaar oud, op 29 april 1885 in Akersloot [bron: Huwelijksacte] met Arie Mooij, 28 jaar oud. Arie is geboren op 20 maart 1857 in Akersloot, zoon van Jan Mooij en Jannetje Oud.
Beroep:
  Schoenmaker   [bron: Huwelijksacte]

Getuige bij:
10-05-1885     huwelijk Klaas Kos (geb. ±1859) en Antje Kruijer (geb. 1864) [zie VII-u]     [zwager bruid]   [bron: Huwelijksacte]

VII-u Antje Kruijer is geboren op 28 maart 1864 in Zuid Scharwoude, dochter van Johannes (Jan) Kruijer en Trijntje Vader (zie VI-r).
Notitie bij Antje: Toeziend voogd: Willem Glas, voogd: Cornelis Kruijer
Antje trouwde, 21 jaar oud, op 10 mei 1885 in Zuid-Scharwoude [bron: Huwelijksacte] met Klaas Kos, ongeveer 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Antje en Klaas waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Gerritsz Barten, Jacob Kos, Pieter Kruijer (geb. 1853) [zie VII-r] [broer bruid] en Arie Mooij (geb. 1857) [zie VII-t] [zwager bruid]. Klaas is geboren omstreeks 1859 in Sijbekarspel, zoon van Klaas Kos en Trijntje Bancras.
Beroep:
  landbouwer   [bron: Huwelijksacte]

VII-v Catharina Kruijer is geboren op 17 maart 1870 in Zuid Scharwoude, dochter van Johannes (Jan) Kruijer en Trijntje Vader (zie VI-r). Catharina trouwde, 41 jaar oud, op 10 mei 1911 in Heemskerk [bron: Huwelijksacte] met Willem Welboren, 44 of 45 jaar oud. Willem is geboren in 1866, zoon van Pieter Welboren en Marijtje Duijn.
Beroep:
  landbouwer   [bron: Huwelijksacte]

VI-s Sijmen Vader is geboren op 31 mei 1826 om 05:00 in Oudorp NH, zoon van Klaas Vader (zie V-e) en Aagje Zijp. Sijmen trouwde, 26 jaar oud, op 24 april 1853 in Limmen met Aaltje Winder. Aaltje is een dochter van Arie Winder en Ariaantje Diependaal.
VI-t Guurtje Vader is geboren op 5 juni 1829 om 07:00 in Oudorp NH, dochter van Klaas Vader (zie V-e) en Aagje Zijp. Guurtje trouwde, 22 jaar oud, op 15 februari 1852 in Alkmaar [bron: Rijksarchief Noord-Holland] met Jan Mak, 27 jaar oud. Jan is geboren op 25 maart 1824 in Hensbroek, zoon van Arien Mak en Trijntje Groot.
Beroep:
  landbouwer  

Kinderen van Guurtje en Jan:
1 Klaas Mak, geboren op 30 oktober 1853 in Hensbroek.
2 Grietje Mak, geboren op 4 januari 1855 in Hensbroek. Volgt VII-w.
3 Arien Mak, geboren op 3 mei 1856 in Hensbroek.
4 Simon Mak, geboren op 21 juni 1859 in Hensbroek.
5 Aagje Mak, geboren op 23 mei 1861 in Hensbroek.
6 Arien Mak, geboren op 23 mei 1861 in Hensbroek. Volgt VII-x.
7 Klaas Mak, geboren op 20 februari 1863 in Hensbroek.
8 Jan Mak, geboren op 16 augustus 1864 in Hensbroek.
9 Klaas Mak, geboren op 12 november 1866 in Hensbroek.
10 Klaas Mak, geboren op 17 februari 1870 in Hensbroek.
11 Jacob Mak, geboren op 7 mei 1871 in Hensbroek.
VII-w Grietje Mak is geboren op 4 januari 1855 in Hensbroek, dochter van Jan Mak en Guurtje Vader (zie VI-t).
Beroep:
  Dienstbode  

Grietje trouwde, 34 jaar oud, op 5 januari 1889 in Schoten [bron: Huwelijksacte] met Arie de Moel, 33 of 34 jaar oud. Arie is geboren in 1855 in Barsingerhorn, zoon van Pieter de Moel en Guurtje Hoedjes. Arie is weduwnaar van Bregje van Schagen.
Beroep:
  Watermolenaar   [bron: Huwelijksacte]

VII-x Arien Mak is geboren op 23 mei 1861 in Hensbroek, zoon van Jan Mak en Guurtje Vader (zie VI-t). Arien trouwde, 36 jaar oud, op 13 januari 1898 in Graft [bron: Rijksarchief Noord-Holland] met Mijntje Molenkamp, 23 jaar oud. Mijntje is geboren op 1 januari 1875 in De Rijp, dochter van Klaas Molenkamp en Maria De Jong.
VI-u Jakoba Vader is geboren op 7 december 1831 om 22:00 in Zd- en Nrd Schermer Zuidervaart, dochter van Klaas Vader (zie V-e) en Aagje Zijp. Jakoba:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 22 november 1857 in Alkmaar [bron: Huwelijksacte] met Frans Potveer, 29 jaar oud. Frans is geboren op 16 oktober 1828 in Zuid Scharwoude, zoon van Frans Potveer en Aafje Aris Koomen. Frans is overleden op 30 juni 1860 in Noord-Scharwoude, 31 jaar oud.
Beroep:
  Schuitenmaker   [bron: Huwelijksacte]

(2) trouwde, 30 jaar oud, op 16 februari 1862 in Noord-Scharwoude met Willem Glas, 28 jaar oud. Willem is geboren op 22 april 1833 in Sint Pancras. Willem is overleden op 8 november 1897 in Oudkarspel, 64 jaar oud.
Beroepen:
  Dagloner  
  Dienstknecht  

Getuige bij:
19-06-1881     huwelijk Simon Kruijer (geb. 1859) en Trijntje Kramer (geb. 1858) [zie VII-s]     [aangetrouwde oom moederszijde bruidegom]   [bron: Huwelijksacte]

Kinderen van Jakoba en Willem:
1 Catharina Glas.
2 Maria Glas.
3 Nikolaas Glas.
VI-v Dirk Vader is geboren op 25 augustus 1834 om 21:00 in Zd- en Nrd Schermer, zoon van Klaas Vader (zie V-e) en Aagje Zijp. Dirk is overleden op 27 september 1872 in Oterleek, 38 jaar oud [bron: Overlijdensacte].
Beroepen:
  Dienstknecht  
  Dagloner   [bron: Huwelijksacte]

Dirk trouwde, 24 jaar oud, op 10 februari 1859 in Heerhugowaard met Neeltje Schaap, 23 jaar oud. Neeltje is geboren op 1 januari 1836 in Heerhugowaard, dochter van Jan Schaap en Liefje Brink. Neeltje is overleden op 3 juni 1903 in Koedijk, 67 jaar oud [bron: Overlijdensacte].
Kinderen van Dirk en Neeltje:
1 Agatha Clasina Vader, geboren op 5 december 1859 in Oudorp NH. Volgt VII-y.
2 Johannes Martinus Vader, geboren op 10 november 1860 in Oudorp NH. Johannes is overleden op 25 maart 1861 in Oudorp NH, 4 maanden oud.
3 Elisabeth Vader, geboren op 10 januari 1862 in Oudorp NH.
4 Klaas Vader, geboren op 4 oktober 1863 in Oudorp NH. Volgt VII-z.
5 Trijntje Vader, geboren op 1 januari 1866 in Oterleek. Volgt VII-aa.
6 Cornelia Vader, geboren op 1 januari 1871 in Oterleek. Volgt VII-ab.
VII-y Agatha Clasina Vader is geboren op 5 december 1859 in Oudorp NH, dochter van Dirk Vader (zie VI-v) en Neeltje Schaap. Agatha is overleden op 27 september 1946 in Purmerend, 86 jaar oud.
Beroep:
  Religieuse  

Agatha trouwde, 26 jaar oud, op 14 januari 1886 in Heerhugowaard met Klaas Sinkeldam, 27 jaar oud. Klaas is geboren op 26 augustus 1858 in Purmerend, zoon van Klaas Sinkeldam en Jansje Spekking. Klaas is overleden op 4 november 1902 in Ilpendam, 44 jaar oud.
Beroep:
  Koopman  

Kinderen van Agatha en Klaas:
1 Jansje Sinkeldam, geboren op 11 mei 1887 in Ilpendam. Jansje is overleden op 21 augustus 1967 in Roosendaal, 80 jaar oud.
Beroep:
  Religieuse  

2 Cornelia Sinkeldam, geboren op 15 september 1888 in Ilpendam. Cornelia is overleden op 14 februari 1891 in Ilpendam, 2 jaar oud.
3 Wilhelmina Sinkeldam, geboren op 3 mei 1890 in Ilpendam. Wilhelmina is overleden op 20 augustus 1973 in Roosendaal, 83 jaar oud.
Beroep:
  Religieuse  

4 Theodorus Sinkeldam, geboren op 9 januari 1892 in Ilpendam. Theodorus is overleden op 6 juni 1933 in Heiloo, 41 jaar oud.
Beroep:
  Lid 3e orde vd H.Fransiscus  

5 Cornelia Maria Sinkeldam, geboren op 11 mei 1893 in Ilpendam. Cornelia is overleden op 1 januari 1895 in Ilpendam, 1 jaar oud.
6 Elisabeth Sinkeldam, geboren op 22 oktober 1894 in Ilpendam. Elisabeth is overleden op 21 september 1976 in Roosendaal, 81 jaar oud.
Beroep:
  Religieuse  

7 Cornelia Sinkeldam, geboren op 7 april 1896 in Ilpendam. Cornelia is overleden op 10 april 1976 in Purmerend, 80 jaar oud.
8 Agatha Sinkeldam, geboren op 30 december 1897 in Ilpendam. Agatha is overleden op 30 april 1981 in Edam, 83 jaar oud.
9 Clasina Sinkeldam, geboren op 5 september 1902 in Purmerend. Clasina is overleden op 12 februari 1980 in Purmerend, 77 jaar oud.
VII-z Klaas Vader is geboren op 4 oktober 1863 in Oudorp NH, zoon van Dirk Vader (zie VI-v) en Neeltje Schaap.
Beroep:
  Timmerman  

Klaas trouwde, 26 jaar oud, op 17 april 1890 in Oterleek [bron: Huwelijksregister] met Dieuwertje Commandeur, 23 jaar oud. Dieuwertje is geboren op 1 januari 1867 in Obdam.
Kind van Klaas en Dieuwertje:
1 Catharina Cornelia Vader, geboren op 1 januari 1896 in Heerhugowaard. Volgt VIII-aa.
VIII-aa Catharina Cornelia Vader is geboren op 1 januari 1896 in Heerhugowaard, dochter van Klaas Vader (zie VII-z) en Dieuwertje Commandeur. Catharina trouwde, 25 jaar oud, op 19 mei 1921 in Oudorp NH met Wouter Jacobus Hoogsteder, 27 jaar oud. Wouter is geboren op 1 januari 1894 in Culemborg, zoon van Johannes Hoogsteder en Jans Van Oort.
VII-aa Trijntje Vader is geboren op 1 januari 1866 in Oterleek, dochter van Dirk Vader (zie VI-v) en Neeltje Schaap. Trijntje trouwde, 27 jaar oud, op 17 augustus 1893 in Ilpendam met Frederik de Wit, 43 jaar oud. Frederik is geboren op 1 januari 1850 in Ilpendam, zoon van Krijn de Wit en Geertje Springveld.
VII-ab Cornelia Vader is geboren op 1 januari 1871 in Oterleek, dochter van Dirk Vader (zie VI-v) en Neeltje Schaap. Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op 14 januari 1897 in Oterleek met Cornelis Kieft, 27 jaar oud. Cornelis is geboren op 1 januari 1870 in Heerhugowaard, zoon van Klaas Kieft en Neeltje Daamberg.
II-b Dirk Vadersz, zoon van Jan Vadersz (zie I) en Griet Aertjens. Hij is gedoopt op 29 december 1701 in Limmen. Dirk trouwde met Trijntje Willems.
Kinderen van Dirk en Trijntje:
1 Antje Dirkx Vadersz, geboren in 1735. Volgt III-b.
2 Arien Vadersz, geboren op 1 januari 1750. Volgt III-c.
III-b Antje Dirkx Vadersz is geboren in 1735, dochter van Dirk Vadersz (zie II-b) en Trijntje Willems. Antje is overleden op 15 maart 1799 in Alkmaar, 63 of 64 jaar oud [bron: Overlijdensacte]. Zij is begraven op 15 maart 1799 in Grote kerk te Alkmaar.
Notitie bij Antje: Als hun dochter Trijntje wordt gedoopt wonen zij op dat moment in de Nieuwpoort.
Antje verscheen als weduwe en erfgename van Cornelis Kolster van 1780 - 1790 verkoopster van percelen land en huizen
Antje trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 19 januari 1755 in Alkmaar met Cornelis Kolster.
Kinderen van Antje en Cornelis:
1 Antje Kolster. Zij is gedoopt op 11 januari 1756 in Alkmaar [bron: Doopacte].
2 Cornelis Kolster. Hij is gedoopt op 16 januari 1757 in Alkmaar [bron: Doopacte].
3 Dirk Kolster. Hij is gedoopt op 18 maart 1759 in Alkmaar [bron: Doopacte].
4 Crelis Kolster. Hij is gedoopt op 27 oktober 1760 in Alkmaar [bron: Doopacte].
5 Trijntje Kolster. Zij is gedoopt op 1 december 1762 in Alkmaar [bron: Doopacte].
6 Maartje Kolster. Zij is gedoopt op 6 oktober 1765 in Alkmaar [bron: Doopacte].
III-c Arien Vadersz is geboren op 1 januari 1750, zoon van Dirk Vadersz (zie II-b) en Trijntje Willems. Arien:
(1) trouwde met Aagje Dirks.
(2) trouwde, 24 jaar oud, op 6 februari 1774 in Heiloo met Trijntje Cornelisdr Obdam.
Kinderen van Arien en Trijntje:
1 Dirk Vadersz, geboren op 13 januari 1775 in Heiloo [bron: DTB Heiloo]. Dirk is overleden op 16 augustus 1776 in Heiloo, 1 jaar oud.
2 Dirk Willebrord Vadersz, geboren op 31 oktober 1779 in Heiloo. Hij is gedoopt op 31 oktober 1779 in Heiloo. Dirk is overleden op 24 oktober 1799 in Heiloo, 19 jaar oud.
II-c Margreta (Grietje) Vaderse is geboren op 12 februari 1716, dochter van Jan Vadersz (zie I) en Achie Olfers. Zij is gedoopt op 12 februari 1716 in Limmen. Grietje is overleden op 27 februari 1783 in Heiloo, 67 jaar oud. Grietje:
(1) trouwde met Claas Sijmens Bloothooft. Claas is geboren op 1 januari 1710 in Zuidschermer, zoon van Simon Dircks Bloothooft en Meijno Maurits. Hij is gedoopt op 1 januari 1710 in Zuidschermer. Claas is overleden op 23 juni 1774 in Oudorp NH, 64 jaar oud.
Beroep:
  Veehouder  

(2) trouwde, 24 jaar oud, op 14 februari 1740 in Castricum met Aalbert Jansz Ypelaar, 28 jaar oud. Aalbert is een zoon van Jan Albertsz Ypelaar en Marietje Jacobsdr Castricum. Hij is gedoopt op 8 augustus 1711 in Castricum. Aalbert is overleden op 15 september 1764 in Castricum, 53 jaar oud.
Kinderen van Grietje en Aalbert:
1 Jannetje Ypelaar, geboren op 17 september 1736 in Limmen.
2 Marijtje Ypelaar, geboren op 11 november 1740 in Limmen.
3 Jannetje Ypelaar, geboren op 17 september 1742 in Limmen. Zij is gedoopt op 17 september 1742 in Limmen. Jannetje is overleden op 10 juni 1785 in Heiloo, 42 jaar oud.
4 Trijntje Ypelaar, geboren op 3 mei 1753 in Heiloo.
II-d Ariantie (Ariaantje) Vaderse is geboren op 16 februari 1717 in Limmen, dochter van Jan Vadersz (zie I) en Achie Olfers. Zij is gedoopt op 16 februari 1717 in Limmen. Ariaantje is overleden op 4 augustus 1795 in Castricum, 78 jaar oud. Ariaantje trouwde, 27 jaar oud, op 26 april 1744 in Castricum [bron: Schout en Schepenen] met Klaas Lourisz Stuifbergen, 26 jaar oud. Klaas is geboren op 10 januari 1718, zoon van Lorentius Claasz Stuifbergen en Anna Jansd Haarlems. Hij is gedoopt op 10 januari 1718 in Castricum. Klaas is overleden op 13 mei 1756 in Castricum, 38 jaar oud.
Kinderen van Ariaantje en Klaas:
1 Louris Stuifbergen, geboren op 1 januari 1745. Louris is overleden op 1 januari 1800, 55 jaar oud.
2 Jan Stuifbergen, geboren op 1 januari 1749. Jan is overleden op 1 januari 1805, 56 jaar oud.
3 Jacob Stuifbergen, geboren op 1 januari 1753. Jacob is overleden op 1 januari 1844, 91 jaar oud.
4 Dirk Stuifbergen, geboren op 1 januari 1756. Dirk is overleden op 1 januari 1826, 70 jaar oud.
5 Cornelis Stuifbergen, geboren op 1 januari 1758. Cornelis is overleden op 1 januari 1795, 37 jaar oud.
II-e Oloph Vadertsen is geboren op 26 mei 1723, zoon van Jan Vadersz (zie I) en Aafie Olophs. Hij is gedoopt op 26 mei 1723 in Limmen. Oloph:
(1) trouwde met Maartje Pieters Bijl.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 16 januari 1757 in Limmen met Grietje Dirks.
Kinderen van Oloph en Maartje:
1 Jan Vadertsen, geboren op 9 augustus 1764. Hij is gedoopt op 9 augustus 1764 in Heiloo.
2 Jan Vadertsen, geboren op 18 maart 1766. Hij is gedoopt op 18 maart 1766 in Heiloo.
3 Aalbert Vadertsen, geboren op 14 maart 1767. Hij is gedoopt op 14 maart 1767 in Heiloo.
4 Trijntje Vadertsen, geboren op 9 december 1768. Zij is gedoopt op 9 december 1768 in Heiloo.
5 Antje Vadertsen, geboren op 14 mei 1770. Zij is gedoopt op 14 mei 1770 in Heiloo.
6 Trijntje Vadertsen, geboren op 6 augustus 1772. Zij is gedoopt op 6 augustus 1772 in Heiloo.
Kinderen van Oloph en Grietje:
7 Dirk Vadertsen, geboren op 17 oktober 1757. Hij is gedoopt op 17 oktober 1757 in Heiloo. Dirk is overleden op 4 april 1800 in Akersloot, 42 jaar oud.
8 Avie Vadertsen, geboren op 13 augustus 1760. Volgt III-d.
III-d Avie Vadertsen is geboren op 13 augustus 1760, dochter van Oloph Vadertsen (zie II-e) en Grietje Dirks. Zij is gedoopt op 13 augustus 1760 in Heiloo. Avie trouwde, 23 jaar oud, op 7 juni 1784 in Schoorl [bron: DTB 3 Heiloo, DTB 6 Akersloot] met Willem Laurens Zonneveld.
Kinderen van Avie en Willem:
1 Odulphus Zonneveld, geboren op 1 januari 1786 in Akersloot.
Beroep:
  Dagloner  

2 Grietje Zonneveld, geboren op 1 januari 1792 in Akersloot.
Index (798 personen)

cron